SSEW Publieksprijs 2016

De doelstelling van de SSEW is om vanuit een neutraal perspectief de kennis in Nederland te vergroten m.b.t. politieke acties, militaire operaties en maatschappelijke omgevingsfactoren, die een bepalende rol hebben gespeeld in de aanloop naar WO I, alsmede in de oorlog zelf en de gevolgen ervan tot diep in de 20ste eeuw.

Eén van de middelen om dat te bereiken was, in de afgelopen jaren, het beschikbaar stellen van een z.g. scriptieprijs van € 1.000,–. Studenten die afstudeerden werden in de gelegenheid gesteld hun afstudeerscriptie over een onderwerp, dat direct of indirect met WO I te maken had, in te zenden.

Vorig jaar hebben wij de scriptieprijs verbreed door daaraan toe te voegen de in dat jaar verschenen non-fictie Nederlands-Vlaamstalige boeken, artikelen in tijdschriften en DVD’s over WO I, waarbij ook u als donateur betrokken zou worden bij het nomineren van de prijswinnaar.

De procedure hebben wij voor het komende nominatiejaar (2016) aangepast.

  1. Begin januari 2017 sturen wij u een lijst toe van boeken, tijdschriften en DVD’s, die door Nederlandse auteurs in 2016 zijn gepubliceerd. Deze lijst wordt samengesteld aan de hand van de publicaties die in dat jaar in onze vier Nieuwsbrieven van dit jaar zijn opgenomen.
  2. Voor zover u deze werken heeft gelezen, wordt u verzocht om op een apart document dat u met de “boekenlijst” toegezonden krijgt uw beoordeling over de publicatie(s) aan te geven.
  3. Voor 1 maart 2017 wordt op basis van de door u ontvangen beoordelingen een verzamellijst opgesteld en zal een eerste selectie worden gemaakt, die dan ter hand zal worden gesteld aan een onafhankelijke jury. Deze zal op basis van tevoren vastgestelde criteria een oordeel uitspreken over de waarde en kwaliteit van de door u genomineerde publicatie of DVD.
  4. Zoals boven reeds is vermeld, zullen dit jaar (2016) uiteraard ook afstudeerscripties worden aangeboden. Gezien het specialistische karakter daarvan, alsmede het aangeboden aantal, is het niet doenlijk om het oordeel van de SSEW-donateurs daarover te vragen. Daarom zal een onafhankelijke jury deze apart beoordelen en dit oordeel meenemen in de uiteindelijke beoordeling welke auteur (van of het boek, of tijdschrift, of DVD, of afstudeerscriptie) de voorlichtingsprijs gewonnen heeft. Dit zal dan op de SSEW-Studiedag van voorjaar 2017 bekend worden gemaakt.
  5. De cyclus als hierboven beschreven herhaalt zich ieder jaar op dezelfde wijze.

P.S. Leden van het SSEW-bestuur en Raad van Advies zijn van deelname uitgesloten.

overzicht: