Exhibit 17: Door Duitsland geweigerde bemiddelingsvoorstellen

Ambassadeursrapporten. (Documenten en telegrammen)

A: Voorstel tot directe besprekingen tussen Rusland en Oostenrijk-Hongarije

Telegram nr 386 dd 20 juli 1914, at 7 pm.

Grey to Buchanan:

It would be very desirable that Austria and Russia should discuss things together if they become difficult. You can speak in this sense if occasion seems to require it.

B: Voorstel tot bemiddeling door de vier grote mogendheden

Telegram nr 353 dd 25 July 1914, 2.15 p.m.

Grey to Buchanan:

You spoke quite rightly in very difficult circumstances as to attitude of His majesty’s Government. I entirely approve, and I cannot promise more on behalf of His majesty’s Government.

I do not consider that public opinion here would or ought to sanction our going to war in the Serbian quarrel. But if war does take place we may be drawn into it by development of other issues. And I am therefore anxious to prevent war.

The brusque, sudden, and peremptory character of the Austrian démarche makes it almost inevitable that in very short time, Austria and Russia will both have mobilised against each other. In this event it seems to me that the only chance of peace is for the other four Powers to join in asking Austria and Russia not to cross frontier and to give time for the four Powers acting at Vienna and St.Petersburg to endeavour to arrange matters.

If Germany will adopt this view, I am strongly of opinion that France and ourselves should act upon it. Italy, no doubt, would gladly co-operate. But the co-operation of Germany would be essential. No diplomatic intervention or mediation would be tolerated by either Russia or Austria unless it was clearly impartial and included friends or allies of both. You should inform M.F.A.C.

(Grey to Buchanan;Telegram nr 386 dd 20 juli 1914.at 7 pm en Telegram nr 353 dd 25 juli 1914).

C: De Duitse regering o.l.v. verdachte werkte op alle mogelijke manieren de bemiddelingsvoorstellen die er gedaan werden tegen en trachtte de schuld van een komende oorlog bij Rusland, Engeland en/of Frankrijk te leggen

Lichnowski an Jagow 27 July 1914 nr 258

Op 27 juli 1914 verzocht de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Edward Grey, aan de Duitse ambassadeur Lichnowski om er bij zijn regering met de meestenadruk op aan te dringen invloed uit te oefenen op de Oostenrijk-Hongaarse regering, om genoegen te nemen met het Servische antwoord op het Oostenrijkse ultimatum en als dat niet haalbaar zou zijn, dat antwoord dan toch te beschouwen als basis voor het openen van onderhandelingen

De minister van Buitenlandse Zaken, Jagow, stuurde daarop dit verzoek wel door naar Wenen maar daarbij had hij de Oostenrijks-Hongaarse ambassadeur:

auf das Bündigste versichert…. dass die deutsche Regierung sich in keiner Weise mit den Vorschlägen indentifiziere, sogar enschieden gegen deren Berücksichtigung sei’ und dieselben, nur um der englischen Bitte Rechnung zu tragen, weitergebe.. ‘Sie geben sie nur an Wien weiter, um zu verhindern, dass England im jetzigen Moment gemeinsame Sache mit Rusland und Frankreich mache…. Würde nun Deutschland  Sir E.Grey glatt erklären dass es eine Wünsche an Österreich-Ungarn nicht weiter geben will, so würde eben dieser vorerwähnte unbedingt zu vemeidende Zustand eintreten.

(Lichnowski an Jagow 27 Juli 1914 nr 258,im Die deutschen Dolumente, Kautsky Vol.1, p.250.)

en de rijkskanselier legde de keizer uit dat:

Wollten wir jede Vermittlerrolle a limini abweisen, zumal da London und Paris fortgesetzt auf Petersburg einwirken, so würden wir vor England un der ganzen Welt als verantwortlich für die Konflagration und als eigentliche Kriegstreiber dastehen. Das würde uns einerseits unmöglich machen in eigenen Lande die jetzige gute Stimmung aufrechtzuerhalten, andererseits aber auch England von seiner Neutraitätt abbringen.

(Bethmann Hollweg an Kaiser Wilhelm II, 27 Juli 1914 Deutsche Dokumente nr 283)

D: Voorstel tot rechtstreekse discussie tussen Rusland en Oostenrijk-Hongarije

Telegram nr 388, 28 July 1914, 1.25 p.m

Grey to Buchanan:

Your telegram No 175 of 27th July.

It is most satisfactory that there is a prospect of direct exchange of views between Russian and Austrian Governments. I should be willing to put forward any practical proposal that would facilitate this, but I am not quite clear as to what Russian Minister for Foreign Affairs proposes Ministers at Belgrade should do. Could he not first mention, in exchange of views with Austria, his willingness to co-operate to some scheme of the kind? It might then take more concrete shape.

(Grey to Buchanan, tgm no 388, 28 July 1914)

E: Telegram nr. 218 dd 28 July 1914 , 4 p.m.

Grey to Goschen:

Your construction of proposed conference is quite right. It would not be an arbitration, but a private and informal discussion to ascertain what suggestion could be made for a settlement, but none would be put forward unless it was ascertained that it would be acceptable to Austria and Russia. With each of whom it would be easy for those conferring to keep in touch through their respective allies. But I entirely agree that a direct exchange of views between Austria and Russia is the most preferable method of all, and as long as there is a prospect of taking place, I would suspend every other suggestion.

(Grey to Goschen)

F: Grey’s voorstel dat Oostenrijk-Hongarije na de bezetting van Belgrado niet verder zou oprukken maar de bemiddeling van de Powers zou afwachten

Telegram nr 252, Grey to Goschen 29 July 1914;

If Austria while saying that she must hold the occupied territory until she had complete satisfaction from Serbia, stated that she would not advance further pending an effort of the Powers to mediate between her and Russia.

(Grey to Goschen, tgm no 252, 29 july 1014) 

G: Sazonov bereid tot gedachtewisseling met Oostenrijkse ambassadeur

Telegram nr 1508 van Sazonov naar ambassadeurs in Londen, Berlijn en Parijs;

Having examined together with the Austro-Hungarian ambassador the ten demands presented to Serbia, I pointed out that besides their infelicitous form some of them were in substance incapable of fulfillment. With regard to the others, it was possible to find a basis for agreement. It was desirable that the Austro-Hungarian Ambassador should be empowered to enter into a partial exchange of ideas with me for the purpose of amending some of the paragraphs of the note (to Serbia).

(Sazanov to ambassadors in London, Paris and Berlin, no 1508)

H: Sazonov bereid Brits bemiddelingsvoorstel te accepteren

The British Ambassador came to ascertain whether we think it desirable that Great Britain should take the initiative in convoking a conference in London of the representatives of Great Britain, France, Germany and Italy, to examine the possibility of a way out of the present situation.

I replied to the Ambassador that I have begun conversations with the Austro-Hungarian Ambassador under conditions which, I hope, may be favorable. I have not however, received as yet any reply to the proposal made by me for revising the note between the two Cabinets. If direct explanations with the Vienna Cabinet are to prove impossible, I will be ready to accept the British proposal or any other proposal of a kind that would bring about a favorable solution of the conflict. Sazonov

(Sazonov to ambassador in Paris, tgm no 1521 July 14/27 1914. (R.O.B no 32)

I: Sazonov bereid het Britse bemiddelingsvoorstel te accepteren juli 14/27 1914

Telegram nr 1522 van Sazonov naar ambassadeurs te Parijs, Londen, Berlijn, Wenen en Rome.

The English Ambassador asked our opinion as to the advisability of calling together a conference of the four great Powers in London. I replied that if our direct representations to the Vienna Cabinet were unavailing, I was prepared to accept the English proposal.

We are of the opinion that the exercise of moderating influence in Petersburg will become impossible if we oppose the acceptable demands made by Austria.

(Sazonov to ambassadors Paris, London, Berlin,Wien and Rome, no 1522)

J: Documenten en telegrammen

Franse Ambassadeur in Berlijn aan Franse minister van Buitenlandse Zaken

Telegram nr 35 van Cambon aan Bienvenu-Martin 25 juli 1914.

De gezant van België maakt zich zeer bezorgd over de gebeurtenissen. Hij meent dat Oostenrijk en Duitsland hebben willen profiteren van den samenloop van omstandigheden die maakt dat op dit ogenblik Rusland en Engeland door inwendige onlusten bedreigd schijnen en dat in Frankrijk de militaire organisatie in discussie is; hij gelooft dan ook niet aan de onwetendheid die de Regering van Berlijn voorwendt omtrent den door Oostenrijk gedane stap. Hij meent dat wanneer de vorm van dien stap al niet aan het kabinet van Berlijn is voorgelegd, het ogenblik daarvoor handig, in overleg met dat kabinet, is gekozen om de ‘Triple Entente’ te verrassen op een tijdstip van desorganisatie.

Hij heeft den Gezant van Italië ontmoet, die zijn verlof heeft onderbroken om hier terug te komen. Het schijnt dat Italië verbaasd is, om niet meer te zeggen, dat het door zijn beide bondgenoten buiten de hele zaak gehouden is- Jules Cambon.

(Cambon to Bienvenu-Martin, no 35, 25 July 1914)

K: Servische bereidheid tot aanvaarden grootste deel Oostenrijkse nota

Telegram Franse ambassadeur Boppe in Belgrado aan Franse minister van Buitenlandse Zaken 25 juli 1914 (geauthoriseerde vertaling).

Mr.Pachitch stelt mij zoo even in kennis met het antwoord dat vanavond aan den Gezant van Oostenrijk zal worden overhandigd.

De Servische Regering verbindt zich morgen in de Staatscourant de verklaring te publiceren die van haar gevraagd wordt; zij zal die ook, bij dagorder, ter kennis van het leger brengen; zij zal de verenigingen van nationale verdediging en alle andere verenigingen die tegen Oostenrijk-Hongarije gericht kunnen zijn, ontbinden; zij verbindt zich de drukperswet te veranderen, en uit het leger, uit het openbaar onderwijs en andere takken van administratie alle ambtenaren te verwijderen welker deelname aan de propaganda bewezen zal zijn; zij vraagt slechts dat de namen dier ambtenaren haar worden medegedeeld

Ten aanzien van het aandeel in de enquête te nemen door Oostenrijkse beambten, vraagt zij dat haar uitgelegd worde op welke wijze dit zou moeten geschieden; zij zou slechts een zoodanige regeling kunnen aanvaarden die overeen zou komen met het internationale recht of met de verhoudingen van goede buurschap.

Zij neemt alle andere eisen van het ultimatum aan en verklaart dat, indien de Oostenrijk-Hongaarsche Regering daarmede niet tevreden is, zij bereid is de beslissing over te laten aan het Hof in Den haag of aan de Grote Mogendheden die deel hebben genomen aan het opstellen van de verklaring van 31 maart 1909. Boppe.

(French ambassador in Belgrado to French minister Foreign Affairs, 25 July 1914)

L: Bewijs van Duitse onwaarachtigheid

Telegram Minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland aan Duitse ambassadeur in Wenen. Telegram nr. 112, Berlin den 18 Juli 1914.

Norddeutsche bringt morgen Bemerkungen zum österreichisch-serbischen Streit, die mit Rücksicht auf europäische Diplomatie absichtlich milde gefaszt sind. Das hochoffiziöse Blatt sollte nichtvorzertig alarmieren. Bitte dafür sorgen, dasz dies nicht fälschlicherweise als deutsches Abrücken von dortiger Entschlossenheit gedeutet wird. Jagow.

M: Bewijs dat Duitsland druk uitoefende op Oostenrijk-Hongarije

Telegram nr 204 Rijkskanselier aan ambassadeur in Wenen; Berlin, den 31 juli 1914.

Nach der russischen Gesamtmobilmachung haben wir drohende Kriegsgefahr verfügt, derselben wird voraussichtlich binnen 48 Stunden Mobilmachung folgen. Diese bedeutet unvermeidlich Krieg. Wir erwarten von Österreich sofortige tätigTeilnahme am Krieg gegen Ruszland. Bethmann Hollweg.

(Minister Foreign Affairs of Germany to German ambassador in Wien, Tgm no 112, 18 July 1914)

overzicht: