1918, week 9 Doodgeschoten en Aangeschoten

Twee incidenten met soldaten in het noorden van Limburg, nabij de Duitse grens. Beiden maakten zich schuldig aan smokkel. De een moest het met de dood bekopen, de ander kwam er met verwondingen van af.

Doodgeschoten.
Zaterdagavond werd door eenige soldaat-kommiezen te Well, terwijl zij langs de grens patrouilleerden een soldaat aangeroepen, die hun blijkbaar wat verdacht voorkwam. Hij ging echter op hun herhaalde sommatie om stil te staan op den loop, zoodat de dienstdoende kommiezen van hun vuurwapens gebruik moesten maken.

Na een paar waarschuwingsschoten gelost te hebben, waaraan zich de vluchteling niet stoorde, werd het volgende op hem gericht, hetwelk hem ongelukkigerwijze zóódanig trof, dat hij binnen eenige minuten den geest gaf. Men vermoedt, dat de getroffene behulpzame hand heeft uitgestoken met smokkelen.


Aangeschoten.
Zaterdagmorgen is een Hollandsch deserteur, afkomstig uit Nijmegen, nabij Mook door een veldwachter aangeschoten. De man schijnt zich met smokkelen bezig gehouden te hebben, daar hij nu werder de richting der Duitsche grens koos en in het bezit was van een paar nieuwe schoenen.

Denzelfden middag is hij door militairen naar het ziekenhuis te Nijmegen vervoerd.

Bron: Het Centrum, 27 februari 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: