1918, week 5 Levensmiddelenbons voor militairen met verlof

Eind januari 1918 werden nieuwe voorschriften uitgevaardigd voor de hoeveelheid levensmiddelen die gemobiliseerde soldaten tijdens hun verlof kregen. Deze hoeveelheid was onder meer afhankelijk van het aantal verlofdagen. Om te begrijpen hoeveel een soldaat nou precies kreeg tijdens zijn verlof, was toch wel een aardige rekensom nodig, getuige de onderstaande tekst.

Onder intrekking voor zooveel noodig van hetgeen ter zake vroeger werd bepaald, heeft de minister van Landbouw, enz. in gemeen overleg met zijn ambtgenooten van Oorlog en Marine, o.a. het volgende vastgesteld:

I. aan militairen, die met verlof van zeven dagen of minder van hun standplaats vertrekken, zal door de verstrekking van bons de gelegenheid worden gegeven tot het koopen van levensmiddelen en wel:
a. voor iederen verlofdag 250 gram witbrood en 1 Kg. aardappelen;
b. bijaldien het verlof voor meer dan twee dagen wordt verleend, behalve hetgeen sub a werd bepaald, nog 100 gram peulvruchten, 50 gram vet en 50 gram koffie van het gezamenlijk aantal verlofdagen;

II. voor zoover militairen met een verlof van meer dan zeven dagen vertrekken, blijft van kracht hetgeen ten deze ook thans van toepassing is, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde sub B in de beschikking van 16 Nov. 1917, no. 638, Afdeeling Crisiszaken, Bureau Z.Z. aan zoodanigen verlofganger, wiens verlof langer dan 7 en ten hoogste 14 dagen duurt, door de zorgen van het gemeentebestuur te zamen met de broodkaart, een bon van een thee- en koffiekaart als voor de burgerlijke bevolking vastgestelde rantsoen worden gekocht.

Bons voor wittebrood behooren overeenkomstig de daarvoor thans geldende regelen door den verlofganger te worden aangevraagd bij het bestuur der gemeente waar hij zijn verlof wil doorbrengen; bij aldien het verlof van acht tot veertien dagen duurt, zal hem tezelfden tijd een koffiebon worden verstrekt overeenkomstig hetgeen onder II. werd voorzien.

Bron: De Telegraaf, 31 januari 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: