1918, week 4 De steun van Canada in den oorlog

De Telegraaf publiceerde op 24 januari 1918 enkele uitspraken van Canadese ministers, die tijdens een lunch verklaarden waarom Canada de oorlog was ingestapt. Om de moedige strijdende soldaten en gevallenen recht te doen, was tussentijds opgeven voor Canada geen optie.

Londen, 23 Jan.

Aan een lunch, welke heden gegeven is ter eere van den Canadeeschen minister van Oorlog, hield Lord Derby een toespraak, waarin hij o.a. zeide:
„Het einde van den oorlog is nog niet te zien, maar Canada’s stoutmoedige invoering van den dienstplicht biedt het moederland een belangrijken steun en zal op den vijand haar uitwerking niet missen.”

Walter Long, de minister van Koloniën zeide:
„Nooit waren wij zoo vastberaden als op het oogenblik. Wij gingen in den oorlog, omdat wij gevoelden, dat groote beginselen op het spel stonden en wij zouden lafaards zijn, indien wij een strijd halverwege opgaven. Duizenden hadden het leven reeds gelaten voor de goote zaak en het minste, dat kon worden gedaan, om hun heldhaftige daden te eeren, was, het zwaard niet op te steken, alvorens de hooge beginselen verwezenlijkt waren.”

Churchill, de minister van Munitie, sprak als volgt:
„Het is een bewonderenswaardig verschijnsel, dat mannen uit de meest afgelegen deelen der wereld naar het strijdtooneel waren gesneld, waarop over het lot der menschheid wordt beslist. Men behoefde hen er niet toe aan te sporen, zij hadden op fiere wijze aan den oproep gehoor gegeven. Dit feit reeds bewijst de kracht van de beginselen, waarvoor gestreden wordt.

De weg, die voor ons ligt, zal tot het einde toe worden afgelegd. Indien wij den zwaren last op ons voelden drukken, moeten wij niet vergeten, dat onze vijanden onder zwaarder last gebukt gaan.
Door den strijd voor te houden, zal ons doel worden bereikt.” (L u i d e  b i j v a l). (Reuter)

Bron: De Telegraaf, 24 januari, 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Afbeelding: Canadese infanterie in 1918 (bron: www.collectionscanada.gc.ca/primeministers/h4-2227-e.html)

overzicht: