1918, week 3 Duitsche krijgsgevangenen in ons land

Op 14 januari kwamen zowel in Arnhem als in Dordrecht per spoor groepen geïnterneerde Duitse officieren aan. In Dordrecht was Luitenant Ter Zee Von Tirplitz, zoon van de Duitse admiraal en ex-minister van Marine, onder de geïnterneerden. In het neutrale Nederland met alle egards ontvangen door de plaatselijke burgemeesters, inclusief toespraken, sigaren en bloemen.

DE DUITSCHE KRIJGSGEVANGENEN IN ONS LAND.
(Van onzen correspondent.)

 

ARNHEM, 14 Jan.
Van de eerste groep Duitsche krijgsgevangenen, die in Nederland zijn aangekomen, zijn er hedenmiddag 120 te Arnhem gearriveerd, alle Duitsche officieren van verschillende wapenen. 40 reisden dadelijk door naar Dieren, terwijl 80 te Arnhem officieel werden ontvangen door het Comité tot hulp aan Duitsche krijgsgevangenen. Vele autoriteiten, o.w. de burgemeesters van Arnhem en Renkum, de commandant der interneeringsgroep, vele officieren van den geneeskundigen dienst, vele leden van de Deutsche verein, enz. waren bijeen in de feestelijk versierde eerste klas wachtkamer van het station, waar de Duitsche officieren met gejuich werden ontvangen.

Toen allen de gereserveerde wachtkamer waren binnengetreden, riep de commandant der interneeringsgroep, majoor Ehlers, allen het welkom toe, de hoop uitsprekende, dat allen zich hier spoedig aangenaam mogen gevoelen en zich met hun familieleden kunnen vereenigen. Hij wees er op, dat Arnhem een mooie stad is, waar zeker allen spoedig hun gezondheid terug zullen vinden. Voor allen hoopte spreker echter op een spoedigen vrede. (Bravo’s).
Namens de Vereeniging voor hulp en bijstand heette de oud-generaal jhr. v.d. Goes daarop allen welkom op Hollands neutralen bodem in de nabijheid van het Duitsche vaderland, aan den oever van den Rijn, den machtigen stroom aan wiens oevers in Duitschland het gedenkteeken is opgericht voor Duitschlands eersten grooten keizer. Op sprekers uitnoodiging werd een driewerf „Hoera” uitgebracht.

Nadat vele jonge dames ververschingen hadden aangeboden en sigaren, dankte ten slotte de oudste Duitsche officier, majoor Landwehr, namens alle kameraden voor de hartelijke ontvangst en de vriendelijke woorden, tot hen gericht. Van de aangekomen officieren waren 40 direct doorgereisd naar Dieren; 80 waren hier, uitgestapt Deze werden in hotels hier ter stede opgenomen, terwijl een twintigtal per extra-tram naar Oosterbeek doorreisden.

 

DUITSCHE OFFICIEREN TE DORDRECHT.
DORDRECHT. 14 Jan.

Met den trein, die 7.07 uit Rotterdam aankomt, zijn te dezer stede Zondagavond 25 Duitscbe officieren gearriveerd, die in onze gemeente worden geïnterneerd. Aan 24 hunner is hotel Bellevue als kwartier aangewezen. Onder deze bevindt zich luitenant ter zee von Tirplitz, zoon van den Duitschen admiraal en ex-minister van Marine. Commandant van het gezelschap is kapitein ter zee von Hennig, die bij een particulier in pension is. Er had zich een commissie gevormd, namens welke de gasten aan het station verwelkomd werden en een bloemenhulde aangeboden werd.

Hedenmiddag is de heer von Hennig voorgesteld aan den garnizoenscommandant majoor Umbgrove; de voorstelling der overige vreemdelingen aan den majoor zal morgen plaats vinden.

Bron: De Telegraaf, 15 januari 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: