1917, week 9 De molestverzekering der getorpedeerde schepen

In korte tijd werden verschillende neutrale Nederlandse schepen getorpedeerd in de duikbotenoorlog op zee. Deze schade, en dus grote kostenpost, zorgde voor grote problemen bij de verzekeringsmaatschappijen die vergoedingen moesten uitbetalen.

Betreffende de molestverzekering der zeven getorpedeerde Nederlandsche schepen kan worden medegedeeld, dat die alle reeds geassureerd waren voor de verscherpte duikbootoorlog en de verschillende verzekeringsmaatschappijen, voor zoover daartoe bij machte, de enorme assurantiebedragen, die over vele tientallen millioenen loopen (men spreekt van 40 millioen), zullen moeten uitbetalen.

Zeer hooge sommen dragen de Vereenigde Zwitsersche Verzekeringsmaatschppijen, waarvan de vertegenwoordiger hier te lande is gevestigd. Dan volgen enkele Duitsche maatscahppijen, eveneens voor in de millioenen loopende assurantiepenningen; eenige Engelsche maatschppijen zijn er ook bij betrokken en voorts wordt een deel der verzekering gedragen door kleine Deensche, Noorsche, Zweedsche en Hollandsche verzekeringsocieteiten, doch het zal zeer de vraag zijn (een aantal er van is tijdens de oorlog opgericht) of zij aan alle verplichtingen zullen kunnen voldoen.

Het betreft namelijk het verongelukken van niet minder dan negen groote Hollandsche koopvaarders in één week. Vooral voor de Skandinavische maatschappijen wordt gevreesd. Op het oogenblik wordt niet verzekerd. Zoodra de schepen weer gaan varen, zal het weer geschieden; in dit opzicht hangt alles er van af of de Engelsche regeering genoegen neemt met het aanloopen van Halifax. Dan verzekeren ook de Duitsche maatschappijen weer, die dit niet doen, wanneer de booten moeten gaan door het Duitsche blokkadegebied.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 februari 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: