1917, week 7 De Hongerbetooging te Rotterdam

Op 13 februari vergaderde het Revolutionair Socialistisch Comité in het overvolle Vereenigingsgebouw in Rotterdam. Zij protesteerden tegen de gebrekkige distributie van levensmiddelen en de noodtoestanden die waren ontstaan als gevolg van de voedselschaarste. Een verslag van de demonstratie, die door de Rotterdamse politie uiteen geslagen werd.

(Van onzen P.-correspondent). ROTTERDAM, 13 Febr.
Omtrent de ongeregeldheden, die heden op Goudscheweg en Goudschesingel plaats vonden, kunnen we nog het volgende melden: Het publiek, dat, in zoo grooten getale buiten het Vereenigingsgebouw, waar de vergadering plaats vond, verwachtte blijkbaar dat er „iets” gebeuren zou. Bovendien was het op de Goudsche Singel juist marktdag, zoodat het reeds zeer druk was en het aantal nieuwsgierigen dat der betoogers verre overtrof.

Zoodra de vergadering uitging stelden zich bereden politie-agenden, die heel den tijd gepatrouilleerd hadden, zich voor den uitgang op en zoodra de eerste meetinggangers buiten kwamen, werden zij links en rechts verspreid.
Toen kwamen de betoogers, die de borden droegen, welke in de vergaderzaal op het podium waren opgesteld. Zij weigerden te voldoen aan het bevel de borden weg te doen. De bereden politie trokken daarop de sabel en sloegen de borden neer, waarop politie te voet den dragers hun schilden ontrukten. Een hunner verzette zich daarten en werd op bevel van den commissaris, den heer Vuyck, die zich midden in het gevoel bevond, gearresteerd. Dat was het sein voor een algemeen verzet, waarop de bereden politie en de politie te voet met de blanke sabel charcheerde. Nu werd een „sauve qui peut”.

Een deel van de betoogers en nieuwsgierigen vluctte in allerijl den Goudsche weg op en naar den Goudschen Singel. De andere helft van de betoogers verspreidde men door charges naar den anderen kant. Op den Goudschen Singel verzamelden zich de betoogers weer en opnieuw ging men den Goudscheweg op, tot men weer suitte op de politie, die de menigte de zijstraten indreef.

Ten slotte werd de helft van den Goudschen weg afgezet en verspreidde men de overige menigte door de zijstraten. Toen de rust eenigermate hersteld was, werd nog geruimen tijd met groepjes van zes agenten gepatrouillerd en hief men de afzetting op. Honderden nieuwsgierigen liepen daarop de straat door, om het toneel der ongeregeldheden in oogenschouw te nemen. Het Revolutionair Socialistisch Comité heeft medegedeeld, dat het voortaan iederen Dinsdagmiddag in het Vereenigingsgebouw zal vergaderen.

Bron: De Telegraaf, 14 februari 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: