1917, week 52 Oostenrijk aan den rand van den afgrond

De dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije was één van de landen die in de zomer van 1914 verantwoordelijk waren voor het ontsteken van het lont in het Europese kruidvat.
Op de laatste dag van 1917 werd de balans opgemaakt van de weinig rooskleurige toestand van het land. De wereldoorlog had het land geen goed gedaan. Oostenrijk was nagenoeg failliet en de dubbelmonarchie stond op het punt van omvallen.

(Van onzen V.-correspondent)

Londen, 30 Dec.

Washington ontving Vrijdag het volgende rapport betreffende den toestand in Oostenrijk:
„De ernst van den toestand in de dubbel-monarchie kan door niets meer verborgen worden, niet alleen uit economisch en financieel, maar ook uit politiek standpunt. Het verlangen naar vrede is algemeen, er er heerscht algemeene wrok wegens Oostenrijk’s afhankelijkheid van Duitsland. De veestapel is afgemaakt wegens gebrek aan voerder, en desniettemin is de ledervoorraad niet noemenswaardig toegenomen, terwijl ook de toestand in de levensmiddelenvoorziening er niet door verbeterd is. De productie van bier bedraagt thans slechts 6% van die van voor den oorlog, in plaats van 25% in den vorigen zomer.

De onlangs plaats gehad hebbende telling in dertig steden bracht een aanzienklijke vermeerdering van het sterftecijfer en een buitengewoon groote afneming van ‘t geboortecijfer aan den dag. Ontslagen soldaten bedelen in de straten van de meeste steden.
Een der meest beteekenende verschijnselen is wel het volmaakte gemis aan geestdrift over de jongste overwinningen in Italië. Niet één vlag werd er uitgestoken om die gebeurtenis te vieren ondanks de pogingen der regeering om het volk toch maar goed den onmetelijken omvang van dit militaire succes te doen begrijpen.”

Overal in Oostenrijk heerscht wrok jegens de Hongaren die, naar beweerd wordt, den greep der voedselschaarschte niet gevoelen, maar niet willen afstaan tot ondersteuning van de verhongerende Oostenrijkers. De zaak is thans in behandeling tusschen de regeeringen te Weenen en te Boedapest. De financieele toestand is wanhopig. Het crediet is geschokt, en er zijn ogenooflijke hoevelheden geld in omloop.

Bron: De Telegraaf, 31 december 1917
Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Bron afbeelding: nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk-Hongarije

overzicht: