1917, week 49 Levensmiddelenvoorziening ten behoeve van Nederlanders in het buitenland

Levensmiddelen in Nederland waren schaars, maar in de oorlogsvoerende landen waren de tekorten nog nijpender. Om de in België en Duitsland verblijvende landgenoten een handje te helpen, konden Nederlanders levensmiddelenpakketen opsturen naar hun verwanten. Dit was echter wel aan enige regels en controles onderhevig.

Voor de levensmiddelenvoorziening van Nederlanders in België woonachtig verleent de commissie tot regeling van de voorziening noodzakelijke levensbehoeften in Belgische gemeenten hare bemiddeling. Het aantal pakketten is bepaald op 400 per maand. De regeling bevat bovendien de bepaling dat de aanvrage van een pakket voor een Nederlander in België alleen door diens Nederlandsche bloedverwanten hier te lande kan geschieden. Deze moet gericht worden aan het bureau Uitvoer van het Departement van Financiën, welk bureau de uitvoervergunning verleent en aan de commissie de verdere behandeling overdraagt.

Van de zijde van het Duitsch Generaal-Gouvernement werden eerst bezwaren tegen den invoer van deze pakketten gemaakt. Onderhandelingen leidden tot een gunstig resultaat en in September j.l. zou met de verzending een aanvang worden gemaakt. Naar het etappengebied, waarvoor reeds vroeger een invoervergunning werd verkregen, werden reeds in Juli pakketten verzonden. Op dit oogenblik maakt de verzending geregelden voortgang. De regeering hoopt de bedoelde regeling te kunnen uitbreiden tot alle Nederlanders in België.
Voor het overige kan worden opgemerkt dat ieder niet tot de bezette macht behoorend inwoner van België, dus ook Nederlanders, zich bij de Commission for Relief zooveel mogelijk van levensmiddelen kan voorzien. Meerdere speciale toezendingen van levensmiddelen aan Nederlanders zouden o.m. tengevolge kunnen hebben dat de door de ‘commission’ beschikbaar gestelde levensmiddelen wat Nederland betreft belangrijk zouden worden verminderd.

De vraag of zij die tijdelijk bij onze vertegenwoordiging te Brussel werkzaam zijn evenals, onze diplomatieke ambtenaren aldaar, eenige voorrechten genieten t.a. van het ontvangen van levensmiddelen kan bevestigend beantwoord worden. Naar aanleiding van de klachten uit Luik kan worden medegedeeld, dat de regeering nimmer 20.000 K.G. levensmiddelen gratis ter beschikking van behoeftige Nederlanders in België heeft gesteld. Verzending, verkoop en distributie der betreffende zending heeft op volmaakt correcte wijze plaats gehad. Voorzoover kan worden nagegaan hebben de levensmiddelen van hieruit verzonden steeds hunne bestemming bereikt. Een scherp toezicht waakt tegen mogelijke misbruiken.

Ten behoeve Van Nederlanders in Duitschland is eveneens een regeling getroffen op grond waarvan Nederlanders, die hier te lande wonen, eenmaal in de zes weken aan hunne Nederlandsche bloedverwanten in Duitschland een pakket mogen zenden met vier Kilo Nederlandsche levensmiddelen. Behalve bovenbedoelde vier Kilo-pakketten kan zonder aanvraag bij bureau Uitvoer worden betrokken per maand tien pond boter en tien pond kaas, mits deze artikelen worden verzonden door bemiddeling van een der zuivelfabrieken in Nederland, die in het bezit zijn van uitvoervergunning, voor een gedeelte van hare productie.

Bron: Algemeen Handelsblad, 6 december 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: