1917, week 48 Handelsbetrekkingen met Duitsland en Engeland

Ten onrechte wordt weleens verondersteld dat Nederland het als neutraal land gemakkelijk had. Natuurlijk er was geen oorlog op Nederlands grondgebied en er waren geen Nederlandse soldaten actief aan het front. Maar ons land moest wel zijn best doen om de andere landen te vriend te houden, niet alleen op militair en politiek vlak, maar voornamelijk op het gebied van de handel. Twee berichten uit Het Volk, vlak onder elkaar, geven aan hoeveel moeite Nederland moest doen om de handelsbetrekkingen met Duitsland (invoer van kolen, uitvoer van kaas) en Engeland (visserij) op peil te houden.

Het handelsverdrag met Duitschland

Onze Haagsche redakteur meldt: Het „Vad.” maakt in zijn blad van Zaterdagavond melding van geruchten omtrent moeilijkheden, die bij de uitvoering van het handelsverdrag met Duitschland gerezen zouden zijn. De steenkolen uit Duitschland, aldus het blad, komen geregeld aan, maar aan de nakoming der bepalingen van het kontrakt zou onzerzijds het een en ander ontbreken.
In het blad van gisteravond verklaart het „Vad.”. dat de gerezen bezwaren hebben geleid tot nieuwe onderhandelingen en een aanvulling der overeenkomst. „Men hoopt nu, dat de levering van goederen, waartoe ons land zich heeft verbonden, geen bezwaren meer zal vinden.”

Het spijt ons te moeten vermelden, dat, naar wij uit goede bron vernemend het eerste bericht wel juist is, maar het tweede onjuist. Inderdaad hebben zich bij de uitvoering van het handelsverdrag moeilijkheden voorgedaan, die maken, dat er thans geen export naar Duitschland plaats vindt van ettelijke soorten artikelen, waarvan de levering onzerzijds als bepaling in het kontrakt was opgenomen. In dit verband herinneren wij aan het uitvoerverbod van kaas.

Deze moeilijkheden echter zijn geenszins opgelost en het ziet er op dit oogenblik ook niet naar uit, dat ze zeer spoedig tot een oplossing zullen worden gebracht. De bezwaren betreffen uitsluitend door ons uit te voeren artikelen, niet het onzerzijds te verleenen krediet en ook niet den kolenaanvoer uit Duitschland. Deze laatste is zelfs uitgebreid. Duitschland heeft zijn hoeveelheid steenkolen, die het maandelijks aan ons levert, vanaf 1 December met eenige tienduizenden tonnen verhoogd en nog een extra-levering voor eenmaal toegezegd.
Dit feit staat echter niet, zoo als ‘t „Vad.” meldt, in verband met het welslagen van nieuwe onderhandelingen en een aanvulling der overeenkomst. Immers de onderhandelingen over de uitvoering van het verdrag zijn nog niet geslaagd — schijnen ook niet in een snel tempo te worden gevoerd — en de overeenkomst is niet aangevuld. De beslissing omtrent vergrooting van den kolenaanvoer is in Duitschland genomen, onafhankelijk van de gerezen moeilijkheden bij de overige uitvoering van het kontrakt.

Waar nu de moeilijkheden precies schuilen, is bezwaarlijk te zeggen, maar het schijnt ons van veel belang, dat men zich beijvert, alle bezwaren, die aan een volledige uitvoering van het handelsverdrag kleven, zoo spoedig mogelijk uit den weg te ruimen. Daardoor wordt het gevaar verhinderd, dat Duitschland te eeniger tijd opnieuw zijn kolenaanvoer stop zet.


Engeland en onze visscherij

In ons nummer 23 dezer meldden wij dat het bestuur der Vereeniging van Reeders van Visschervaartuigen te IJmuiden, van de ledenvergadering opdracht kreeg bij de regeering stappen te doen, opdat de kombinatie, welke een aantal stoomtrawlers naar Engeland wilde zenden daartoe alleen toestemming zou verkrijgen als van Brische zijde kompensatie werd verleend ten behoeve van de in ons land achterblijvende vaartuigen.

Uit een mededeeling van één der betrokken reeders blijkt, dat het door het voornoemde bestuur verschafte bericht eenigszins anders moet luiden. Dit bestuur zou namelijk opdracht hebben grekregen aan de Nederlandsche regeering te verzoeken die toestemming te verleenen toch te trachten van de Britsche regeering kompensatie te verkrijgen door het van uit IJmuiden varende overige deel der vloot ongemoeid te laten visschen.

Bron (beide artikelen): Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij, 27 november 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: