1917, week 47 Venetië's kunstschatten

Venetië lag tijdens de Grote Oorlog niet ver achter de frontlinie in Noord-Italië, waar het Italiaanse leger streed tegen dat van Oostenrijk-Hongarije. Niet alleen was er zorg voor verlies van manschappen, ook voor het verlies van eeuwenoude kunstschatten; vooral in de stad Venetië. De hulp van de Zwitserse Bondsraad werd ingeroepen om de kunst te beschermen. Alles moest in het werk worden gesteld om schade aan de kunstwerken te voorkomen, tenzij de kunst en gedenktekens werden ingezet voor militaire doeleinden uiteraard…

WEENEN, 19 Nov.

Uit het oorlogspersbureau wordt gemeld: In verband met het verzoek, door de „Gazette de Lausanne” van 11 Nov. aan de geheele Zwitsersche pers en den Bondsraad gericht en een gelijkluidend artikel van het „Journal de Geneve”, betreffende de interventie ter bescherming van de kunstschatten van Italië en vooral die van Venetië, wordt medegedeeld, dat het legercommando zich te dien opzichte zijn verantwoordelijkheid tegenover de geheele beschaafde wereld ten volle bewust is.

Den in het bezette gebied opereerenden bevelhebbers zijn dienaangaande strenge orders gegeven om iedere nuttelooze beschadiging dezer kunstwerken te beletten.

Reeds zijn deskundigen naar deze streek vertrokken ten behoeve van het opnemen van dingen van waarde; zij zullen over het leger-commando dienaangaande adviseeren. Voor de schade, aangericht tengevolge van de reeds plaats gevonden oorlogsfeiten of door de overhaaste vlucht van het ltaliaansche leger en de bevolking moet natuurlijk alle verantwoordelijkheid van de hand worden gewezen; eveneens wanneer het Italiaansche legercommando gedenkteekenen van kunst mocht gebruiken voor militaire doeleinden. — (Corr.-Bur.)

Bron: De Telegraaf, 19 november 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: