1917, week 41 Ontsnapping van Duitse U-Boot en schending van de neutraliteit

Een Duitse U-boot, die in het Spaanse Cadix (Cadiz) met schade was binnengelopen, werd geïnterneerd door het neutrale Spanje. Niettemin wist de onderzeeër te ontsnappen. Dit werd gezien als een schending van de neutraliteit (en een belediging aan de neutrale landen) door de Duitsers. De Telegraaf verwijst naar „de bladen”, die beweerden dat een dergelijke ontsnapping alleen mogelijk was met hulp van de Spaanse authoriteiten.

De Duitsche Duikboot ontsnapt

MADRID, 7 October. De Duitsche duikboot U 93, die den 9en September Cadix met averij binnenliep, is in den afgeloopen nacht ontsnapt. De minister-president heeft alle hooge leger- en marine-officieren, die hiervoor verantwoordelijk zijn geschorst. - (Reuter)

Bron: De Telegraaf, 8 oktober 1917

De Duitsche behandeling der neutralen.

PARIJS, 9 Oct. De bladen beschouwen eenparig het pijnlijke incident te Cadix als een nieuwe beleediging van een neutralen, met vertrouwen bezielden staat. Zij achten het voorval uiterst betreurenswaardig en zien er een hernieuwd bewijs in van de veelsoortige bedrijvigheid der Duitschers onder de neutralen, wier onzijdigheid zij niet aarzelen te schenden, en wier souvereiniteit zij aantasten zonder zich in het minst te bekommeren om hunne eeden.
Verder wijzen zij op de voortdurende minachting, waarmede de Duitschers de nonbelligerenten* behandelen. Zij constateeren dat de vlucht van de goed van levensmiddelen voorziene duikboot, op klaarlichten dag en zonder te duiken, slechts kon plaats vinden, dank zij de medewerking van talrijke hooggeplaatste medeplichtigen, en gelooven, dat het voor de veiligheid des lands volstrekt noodzakelijk zal zijn, dat de Spaansche regeering, die door den Franschen gezant op de hoogte was gebracht van de toebereidselen tot vertrek der Duitsche duikboot, krachtige maatregelen neemt.
Talrijke bladen doen uitkomen dat er in Spanje, welks geval niet alleen staat, 80.000 militair gedrilde Duitschers leven, onder bevel van hun gezant, en verklaren, dat het voor de neutralen gevaar oplevert, het bestaan binnen hunne grenzen te dulden van ware legers, steeds gereed staande om aanslagen tegen hunne neutraliteit te plegen of te begunstigen. - (Havas)

Bron: De Telegraaf, 10 oktober 1917

Bekijk de volledige kranten op www.delpher.nl

* non-belligerenten is een synoniem voor ‘neutralen’ .

overzicht: