1917, week 4 De oproepingen in Duitschland

De Tijd plaatste een bericht over de nieuwste lichting Duitse mannen die onder de wapenen werd geroepen. Een verslaggever van de Franse krant Matin was naar Duitsland gereisd en had geconstateerd dat de nood zo hoog was, dat alle mannen tussen de 18 en 45 waren opgeroepen voor het leger, zonder dat daarbij rekening werd gehouden met hun eerdere goed- of afkeuring voor de dienstplicht. Uiteraard ging de inzet van deze manschappen ten koste van de arbeidskracht in de fabrieken.

PARIJS, 25 Jan. (Havas). De „Matin” heeft eenigen tijd geleden een neutralen correspondent naar Beieren en Wurtemberg gezonden, ten einde een en ander te weten te komen over het Duitsche troepen-effectief en den munitieaanmaak. De correspondent deelt thans het volgende mede over de resultaten van zijn eerste onderzoek. In het geheele rijk en niet alleen in Pruisen zijn tot heden alle mannen van 18 tot 45 jaar onder de wapenen geroepen, zonder dat er rekening gehouden is met hun vroegere militaire positie, d.w.z. zonder dat er rekening mede gehouden is of de mannen vroeger afgekeurd waren of tot den hulpdienst behoorden.

De laatste oproeping, die echter meer het karakter van een slavenjacht droeg, had den 27sten November 1916, plaats. Het betrof hier alle voor mobilisatie in aanmerking komende jaarklassen van 1870 tot 1897. Iedereen werd voor den dienst geschikt bevonden.De jonge menschen, in 1898 geboren, zijn sedert het einde van November onder de wapenen geroepen. De volgende lichting van deze jonge mannen wordt thans onder de wapenen geroepen. In de stadhuizen zijn bekendmakingen aangeplakt, waarin medegedeeld wordt, dat de keuringsraden van den 1en Februari af zitting zullen houden.

De Duitsche regeering heeft dus iedereen onder de wapenen geroepen, voor wie het mogelijk was zich te laten inschrijven, ook de mannen, wier physieke gebreken aanleiding waren, dat zij reeds meer dan eens zijn afgekeurd.
Een Duitsch fabrikant moet aan den correspondent verklaard hebben: „Wat wij ook doen, wij moeten verliezen, want wij hebben geen mannen meer.”

Bron: De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 26 januari 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: