1917, week 2 Onze legerfilm

Bron: www.eyefilm.nlOp 9 januari 1917 ging de Nederlandse Leger- en Vlootfilm in première. Deze film, met als ondertitel ‘Holland Neutraal’, moest laten zien dat de Nederlandse strijdkrachten op alles waren voorbereid om de neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog te verdedigen. De regeringsfilm was niet alleen bedoeld voor het Nederlandse bioscooppubliek, maar was ook bedoeld om buitenlandse mogendheden ontzag in te boezemen. De ruim tweeënhalf uur durende film werd gemaakt door Willy Mullens. Op 7 januari vond een voorpremière plaats voor een commissie uit het Leger en Vloot, die hun goedkeuring moest geven over de film.

Vrijdagmiddag heeft voor eene commissie uit Leger en Vloot, bestaande uit den reserve-luitenant-kolonel Merens van den Generalen Staf, adjudant van den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, den majoor Furstner van het wapen der artillerie en luitenant te zee 1e kl. Wijmans, de gereedgekomen 3000 M. lange „Nederlandsche Regeeringsfilm Leger en Vloot” in het gebouw van de Residentie-bioscoop „proef geloopen” en is zij definitief goedgekeurd voor de eerste vertooning op a.s. Dinsdagavond in tegenwoordigheid van Koningin en Prins (niet de Koningin-Moeder) en de Ministers en autoriteiten van Leger en Vloot.

De keuring geschiedde onder voorlichting van den kapitein bij het Algemeen Hoofdkwartier Van den Akker, den officier op wien de belangrijke en omvangrijke voorbereidingsarbeid gerust heeft en die aangaf wat in beeld moest worden gebracht, waarna het niet minder moeitevolle en inspannende technische werk begon, verricht onder soms zeer ongunstige weersgesteldheid, door den heer Willy Mullens, van de firma Alberts Frères, die, gelijk bekend, de opdracht tot het vervaardigen der film kreeg en daarvoor het uitsluitende exploitatierecht ontving.

Deze film voldoet volkomen aan de bedoeling die bij de vervaardiging heeft voorgezeten, n.l. bij het eigen volk de belangstelling in onze weermacht te vergrooten en zoowel in Nederland en zijne koloniën als in den vreemde (want ook voor vertooning in het buitenland is deze regeeringsfilm bestemd en van buiten onze grenzen zijn reeds verscheidene aanvragen ontvangen) te doen zien dat leger en vloot zich ernstig hebben voorbereid en gereed zijn voor de taak die op hen rust in verband met de handhaving van onze neutraliteit.

Koningin en Prins hebben door tegenwoordig te zijn bij verschillende oefeningen, die voor de regeeringsfilm werden opgenomen en hunne machtiging om hunne personen bij die opnamen te betrekken, een blijk van groote belangstelling gegeven in bovenomschreven doel.

Bron: Algemeen Handelsblad, 7 januari 1917

Bron afbeelding: website EYE

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

De volledige film is gratis te bekijken via de website van EYE.

Voor de Kroniek 1914-1918, deel 27, schreef SSEW-secretaris Tom Sas een uitgebreid essay over de film.

overzicht: