1917, week 13 Een manifest van Amerikaansche professoren

In een manifest ondersteunen enkele Amerikaanse professoren de deelname van hun land aan de Grote Oorlog, als tegemoetkoming aan Frankrijk, dat Amerika steunde in hun onafhankelijkheidsstrijd (1775-1783).

Het volgende manifest, hetwelk door bijna alle professoren aan de Universiteit van Columbia onderteekend werd, is aan president Wilson gezonden:

„De eenheid voor ons zelven eischt ons krachtig verzet tegen de onwettige aanvallen van Duitschland. Het is noodig, luidde te verklaren, dat Duitschland oorlog tegen ons voert.
De gemeenschappelijke zaak van alle democratische naties eischt bovendien onze algeheele en volledige samenwerking met Frankrijk en zijne bondgenooten tegen den gemeenschapplijken vijand. Wij moeten hun den steun onzer wapenen geven, maar misschien kan ‘t slechts later geschieden, terwijl wij daarentegen onmiddellijk onzen geldelijken steun kunnen verschaffen.

Aan Frankrijk moet ons geld niet geleend maar gegeven worden, zonder op teruggave te rekenen. Wij zijn aan dat land een oude schuld verplicht en die hierin bestaat, dat Frankrijk ons hielp bij de verovering onzer onafhankelijkheid.

Thans zijn wij dat land een nieuwe onafhankelijkheid schuldig, omdat het de vrijheid, de beschaving en het recht verdedigt. Op ons rust de verplichting aan Frankrijk althans alle geldbedragen terug te geven welke het ons sedert het begin der vijandelijkheden betaalde, want in waarheid verdedigt het onze eigen zaak”. - (Havas)

Bron: De Telegraaf, 1 april 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: