1917, week 12 De Reliefbooten

In een tweetal bijdragen in De Telegraaf wordt bericht over de torpedering van een Belgisch relief-schip in maart 1917. Vanwege de oorlog was de invoer in België stil komen te liggen. Het land was dus afhankelijk van de voedselhulp die vanuit de Verenigde Staten werd geboden. Deze hulp werd georganiseerd door het Committee for Relief in Belgium (CRB). Na het uitvaren van acht schepen vanuit Vlissingen werd het Belgische stoomschip ‘De Haelen’ getorpedeerd door een Duitse onderzeeër. Omdat een van de reddingsboten beschadigd raakte, kostte de torpedering het leven van zeven opvarenden, waaronder de 16-jarige Belg Frans Mortier. In de eerste bijdrage van de De Telegraaf wordt het schip ten onrechte nog ‘De Hallen’ genoemd, een dag later wordt gesproken over ‘De Haelen’.

Rotterdam, 19 maart.
Zooals men weet, zijn een vorige week een achttal Reliefbooten naar Amerika vertrokken. Heden liepen ter beurze allerlei wilde geruchten over het torpedeeren dezer vaartuigen, zonder dat het bericht bevestigd kon worden.

Eerst hedenavond zijn door de reederij Adolph Deppe telegrammen ontvangen, waaruit blijkt, dat het stoomschip „Hallen”, binnen de veilige zone en zonder waarschuwing, door een Duitsche duikboot beschoten is.

De bemanning begaf zich in de booten, doch een der sloepen sloeg stuk, ten gevolge waarvan 7 opvarenden verdronken. De „Hallen”, die door de beschieting ernstig beschadigd was, kon na het onderzoek de reis vervolgen en liep de haven van Stavanger binnen. Met een groot gat aan bakboord, boven de waterlijn.

Het bericht van de beschieting is verzonden door den gezagvoerder van het stoomschip „Tunisie”, welk laatste vaartuig op het oogenblik de reis voortzet. Het aanvankelijk ontvangen bericht, als zou ook de „Tunisie” beschoten zijn, bleek onjuist.

Bron: De Telegraaf, 20 maart 1917

Vlissingen, 20 maart.
Over de „Haelen” is nog nader nieuws gekomen. Zooeven ontving men het doodsbericht van een derden opvarende, die te Vlissingen thuis behoort en wel Frans Mortier, zestien jaar oud, van Belgische nationaliteit. De arme jongen deed pas zijn tweede zeereis. De „Haelen”, een Deppeboot, vroeger de „Bulgarie”, vertrok Vrijdagmorgen vroeg van Rotterdam. Samen met drie booten, welke eveneens voor het Relief-comité voeren.

De schepen hadden order, tot op zeker punt, in elkaars nabijheid te blijven. Men was in het bezit van de kaarten voor de nieuwe zee-route, de neutrale zone, en van deze kaarten bevond zich een afdruk in elk der reddingssloepen, die volkomen in orde waren. Men had een vrijgeleide. De schepen waren in ballast geladen en voeren naar New York. Zaterdagmiddag om drie uur had de ontmoeting met den onderzeeër plaats. Deze loste een schot, en weer wordt me van bevoegdste zijde bevestigd, dat de ongelukkige Belgen door granaatscherven gedood zijn geworden. De „Haelen” stond onder bevel van den heer Standaart, een Gentenaar.

We bezochten heden een der getroffen families. De jonge weduwe, mevr. van Outrijve, wier echtgenoot tweede-officier was, had Donderdag haar man uitgeleide gedaan. Van Outrijve was een bekwaam en moedig zeeman. Tot een schepeling, die de reis weigerde te doen, zeide hij deze woorden: Ik heb twee broers aan het front en veel familieleden in België. De eersten strijden en de anderen lijden en ik zou vreezen om mijn plicht te doen, om ons hongerig volk te helpen voeden? Ge moest u schamen om uw post te verlaten.


De gedoode Mortier is een neef van Outrijve. Zooals wij meldden, laat Hubert, hulp-loods alhier, derde-officier, zes kinderen achter. Op zondag 10 Maart waren deze Vlissingers nog in hun gezin alhier met verlof gewest.
Niet alleen het Belgische loodswezen, maar de gansche bevolking alhier is getroffen door deze onmenschelijke daad, den onverhoedschen verraderlijken aanval op een vreedzaam schip. De slachtoffers zijn begraven te Stavanger, waar de „Haelen” binnengelopen is.

Bron: De Telegraaf, 21 maart 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Meer informatie over het Comittee for Relief in Belgium en de Amerikaanse deelname aan de oorlog (Wereldoorlog1418.nl)

overzicht: