1916, week 9 Het einde van een legende

Al enkele weken zong het gerucht rond dat Duitsland in het geheim plannen zou hebben om af te zien van de annexatie van België. Zie ook de berichtgeving in week 4. In het Dagblad Het Volk een fel verweer op een artikel van professor Niemeijer, die in De Telegraaf deze theorie verdedigde. Het Volk rekent fel af met het verhaal en vooral de redactie van De Telegraaf (in die tijd pro-geallieerden) moet het daarbij ontgelden.

Met een buitengewone hardnekkigheid heeft professor Niermeijer in ‘De Telegraaf’ de stelling volgehouden, dat er een geheim verdrag tusschen Nederland en Duitschland bestaat. Zijn eenigen bewijsgrond haalde hij uit een telegram van den Duitschen minister van Buitenlandsche Zaken aan den Duitschen gezant, prins Lichnowsky, te Londen, waarin werd verklaard, dat Duitschland ten aanzien van België geen annexatieplannen had, en ter versterking van deze verzekering erop werd gewezen, dat een annexatie van Belgisch grondgebied, zonder dat tevens Nederland geheel of gedeeltelijk werd geannexeerd, voor Duitschland geen waarde kon hebben, terwijl Duitschland aan Nederland plechtig had beloofd, zijn neutraliteit te zullen eerbiedigen.

Minister Von Jagow droeg prins Lichnowsky op, dit met nadruk aan minister Grey onder het oog te brengen.

Hoewel het gezond verstand, en eenige kennis van de buitenlandsche politiek, door de opeenvolgende Nederlandsche regeeringen in het openbaar verdedigd, aan het bestaan van een geheim verdrag van Nederland met Duitschland ten ernstigste moesten doen twijfelen, kon prof. Niermeijer zijn onbewezen stelling blijven volhouden, omdat nu eenmaal onze diplomatie tot de geheimzinnigste aller geheimzinnige diplomatiën behoort. De verklaring van minister Loudon heeft thans dezen zeepbel doen uiteenspatten.


De heele kwestie had minder betekenis, gekregen, indien de redaktie van ‘De Telegraaf’ niet een stap verder was gegaan dan de hoogleeraar, en eenvoudig allengs als bewezen had geacht, dat het kabinet Cort van der Linden met de bewindslieden in de Wilhelmstrasse onder een deken lag, voor hen op de knieën, ja zelfs op den buik rondkroop.

De positie van onze regeering werd door deze beschuldiging niet alleen in het binnen-, maar ook in het buitenland, verdacht gemaakt en verzwakt; en de oorlogszuchtige agitatie van ‘De Telegraaf’ putte er steeds nieuwe kracht uit. Thans is dit wapen aan de nobele redaktie uit de handen geslagen. Wij zijn benieuwd, of zij haar misgreep zal erkennen, en zich verder daarnaar gedragen.

Bron: Het Volk, 1 maart 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: