1916, week 8 Nederlandsche arbeiders uit Duitschland

Een steeds grotere groep arbeiders uit het Duitse grensgebied kwam de grens over, op zoek naar werk in het neutrale Nederland. Voor de opvang van deze gezinnen was veel geld nodig en werd een beroep gedaan op de verschillende Nederlandse steuncomités.

Het aantal uit Duitschland komende Nederlandsche arbeiders groeit nog met den dag. Behalve de 61 gezinnen, die zich deze week bij den commissaris der grens te Enschede aanmeldden, kunnen er nog 38 verwacht worden. En het laat zich aanzien, dat het daarmede nog niet gedaan is. De doorganghuizen te Enschede zitten volgepropt. Er is groot gebrek aan woningen.

De gezinnen komen meestal uit Gronau, Epe, Nordhorn, Rheine, Flensdorf, Bookholt en Altendorf. In één maand heeft het Steuncomité te Enschede voor meer dan ƒ 1500 aan steun moeten verleenen.

Het Huisvestingscomité te Leiden, dat reeds vroeger aan het Steuncomité een bedrag van ƒ 150 voor de arme kindertjes van uit Duitschland hier terugkeerende arbeiders beschikbaar stelde, zal andermaal in den eersten nood dezer ongelukkigen voorzien en de noodige kleeding aan de behoeftige kinderen verstrekken. Naar schatting komen daarvoor niet minder dan 75 kindertjes in aanmerking en had tot dat doel ten bureele van den grenscommissaris te Enschede een conferentie plaats tusschen genoemden commissaris, de heeren Cohen, Barnstein en Wevers Jr., leden van Steuncomité en Armbestuur, en den directeur van het Leidsche Huisvestingscomité.

Bron: Algemeen Handelsblad, 21 februari 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: