1916, week 7 Militaire klachten (3)

Net als in de voorgaande week, staat ook nu de krant weer vol met klachten van het militaire personeel. Met name de beperkte verlofperiodes zijn een doorn in het oog. Vanuit verschillende hoeken van het land leggen gemobiliseerde soldaten aan de krant Het Volk uit waarom uitgerekend zij meer verlof zouden moeten krijgen.

Naar aanleiding van een stukje in ons blad van verleden week Dinsdag omtrent wantoestanden op het fort Loevestein ontvangen wij vandaar een door elf mindere militairen onderteekend schrijven, waarin zij verklaren zich niet te herinneren ooit door officieren uit hun slaap te zijn gehouden.

Men schrijft ons uit Dongen:
Het verlof bij de verschillende onderdelen der vierde divisie is veel slechter geregeld dan voorheen. Het komt maar al te dikwijls voor, dat soldaten, die het belangrijkste werk doen, n.l. grenswacht, in geen 30 dagen thuis komen. Er is wel een soldatenkrant om den goeden geest in het leger te houden, maar zonder een goede verlofsregeling helpt zelfs deze niet. Het gebeurde in Weert niet voor onze rekening willen nemende, kunnen wij er echter wel even op wijzen wat de gevolgen van een slechte verlofsregeling kunnen zijn.


Men schrijft ons uit Rockanje:
De lichting 1911 van de landweer is nu aan de beurt om met klein verlof huiswaarts te keeren. Zij die nu altijd in een gunstige toestand verkeerd hebben door in een groote plaats in garnizoen te liggen, hebben ook het geluk 18 Februari huiswaarts te keeren. Heel anders is het gesteld met diegenen die tot de kust- of grenswacht behooren. Dezen, die altijd veel wacht hebben gedaan, mogen nu blijven tot 10 Maart.
Of de betrokken manschappen hierover geërgerd zijn, men behoeft dit niet te vragen, wij moesten hier altijd om de vier dagen op wacht komen, moesten steeds in alles behalve prettige omgeving leven en mogen dan nog, nu het op naar huis gaan aankomt, het langste blijven. Het is te hopen dat de lichtingen ‘12 en ‘13 niet zoo vergast worden.


Men schrijft ons uit Ede:
Voorheen mochten de militairen uit Friesland en Drente wegens de groote reis en slechte verbindingen, ‘s morgens met de eerste gelegenheid met verlof vertrekken. Maar nu is dat onverwachts veranderd, nu mogen zij voor ‘s middags één uur niet vertrekken; dat is de laatste gelegenheid voor velen van deze. Er zijn er zelfs bij die aan de oostgrens van Drente wonen, die moeten dan ‘s avonds nog drie uur en soms meer loopen voor ze thuis zijn.
Is het niet treurig, dat deze menschen, die de heele mobilisatie al zoo ver van huis zijn verwijderd, deze kleine gunst nog wordt ontnomen? Zij kunnen toch ook niet, zooals velen, Zondags nog eens met 24 uur gaan voor eigen rekening, want daar zijn de onkosten te groot voor.

Bron: Het Volk, 15 februari 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: