1916, week 50 Broodrantsoenen

Niet alleen in de oorlogvoerende landen ontstond een tekort aan voedsel, ook in het neutrale Nederland begon in 1916 een tekort aan brood en meel te ontstaan. Des te opmerkelijker dat de regering een commissie instelde, die in het (oorlogvoerende) Berlijn moest gaan onderzoeken hoe daar de distributie verliep.

Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op het volgende:
Verschillende berichten, in den laatsten tijd door de pers verspreid, wijzen er op, dat onze regeering er enrstig aan denkt maatregelen te nemen, die het brood- en meelverbruik zullen beperken.

Dit voornemen viel reeds af te leiden uit het plan, een commissie naar Berlijn te zenden om daar een onderzoek in te stellen naar de distributie van brood; het bericht, dat de minister van landbouw, nijverheid en handel tegen 20 dezer opgeve verlangt van de voorraden meel bij meelhandelaren, bakkers en grutters, duidt er eveneens op.

Mocht het, wegens schaarschte van graan en meel noodig worden de bevolking oprantsoen te stellen wat het gebruik van brood betreft, dna mag als zeker worden verwacht, dat bij de uitvoering van de desbetreffende voorschriften de inschrijving in het Bevolkingsregister als grondslag zal worden genomen voor de controle op de aanvragen ter verkrijging van een broodkaart.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 december 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: