1916, week 45 De visschersvloot in zee

In tijden waarin het de levensmiddelen schaars waren, vormde de visserij op de Noordzee een belangrijke bron van inkomsten en voedsel. Het Centraal Bureau ondersteunde de consumptie van ‘regeringsvis’ door het verspreiden van kookboekjes. Vooral vanwege de aanwezige zeemijnen was vissen op de Noordzee een gevaarlijke bezigheid.

Onze berichtgever te IJmuiden schrijft: Dezer dagen is opnieuw gebleken welke belangrijke plaats onze visscherij inneemt ten opzichte van de bijdrage in de voorziening van levensmiddelen. De visch is, dank zij de krachtige reclame voor dit krachtig en goedkoop volksvoedsel en de door het Centraal Bureau voor den afzet van vischproducten verspreide kookboekjes, meer en meer in trek gekomen, getuige de steeds grooter wordende aanvragen om toezending van regeeringsvisch. Wanneer de vloot weer ijverig aan het visschen is, kan men ook beter staat maken op vaste leveringen, waaraan in de laatste weken veel haperde door de geringe aanvoeren. Meermalen kon men niet aan de aanvragen voldoen of konden slechts kleine hoeveelheden ter beschikking worden gesteld.

Men mag den besturen der organisaties, zoowel van reeders als van zeelieden dan ook dank brengen voor hun beleid om de vele bezwaren, welke men tegen het uitvaren der schepen had, zoodanig te ondervangen dat de zeelieden weer besloten in zee te steken en het ontwerpen van eene regeling, die misschien hare fouten zal hebben, doch zeer zeker voor verbetering vatbaar is als men de wenschen der visschers na hun eerste binnenkomst zal leeren kennen. Van 1 Januari af tot 1 November in dit jaar bedroeg de vischomzet alhier niet minder dan f 30.370.046, welke aan het Rijk een ontvangst van f 607.400 opleverde. Een dergelijk bedrag werd tot heden zelfs nooit in een geheel jaar ontvangen. Het hoogste jaarcijfer bedroeg 357.754 gulden en werd in het jaar 1915 bereikt.

De stoomkorder ‘Amsteldijk’ uit Maassluis is heden van de visscherij te IJmuiden teruggekomen met een vangst van ongeveer 220 manden visch. Een drietal beugsloepen uit Pernis waren eveneens heden aan de IJmuider markt. Door het Rijk is van de door den stoomkorder ‘Amsteldijk’ aangebrachte visch meer dan ⅓ voor het binnenlandsch gebruik tegen de bepaalde prijzen opgevraagd. Van de beugsloepen werd voor de distributie niets opgeëischt. Ook door de Engelschen werd van de aangevoerde visch een partij gekocht. De prijzen waren wel hoog, echter niet zoo hoog als de vorige week.

Eenige IJmuider haringloggers zijn binnengekomen, doch met geringe vangsten. Verscheiden stoomkorders liggen thans gereed om vanmiddag in convooi uit te stoomen. De eerstvolgende stoomkorder welke nu met visch aan de markt verwacht wordt, is de ‘Wilhelmina’, welke Woensdag van IJmuiden naar zee vertrokken is en dus a.s. Woensdag of Donderdag binnen kan komen.

Bron: Algemeen Handelsblad, 6 november 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: