1916, week 41 Vereeniging tot verbreiding van kennis van Nederland in den vreemde

Zelfs het reizen van het ene neutrale land naar het andere was tijdens de oorlog een probleem. De Nederlandse afvaardiging van de ‘Vereeniging tot verbreiding van kennis van Nederland in den vreemde’ kon in oktober 1916 niet afreizen naar het neutrale Zweden, omdat de Duitse regering weigerde om de Nederlanders doorgang over Duits grondgebied te verlenen.

De Vereeniging tot verbreiding van kennis van Nederland in den vreemde moet tot haar groot leedwezen van haar voornemen, om te Stockholm lezingen over Nederland te doen houden, voorloopig afzien: de Duitsche regeering heeft geweigerd den sprekers en bestuursleden, die over Duitschland wenschten te reizen, doortocht te verleenen, en de meesten hebben in de tegenwoordige omstandigheden en in dit jaargetijde zeer begrijpelijke bezwaren tegen een reis over zee.

Het mooie, met zooveel zorg voorbereide plan moet dus worden uitgesteld. Dat is wel te betreuren: het bestuur had, zooals men weet, uitnemende sprekers bereid gevonden; een verzameling moderne Nederlandsche literatuur, die aan de Koninklijke Bibliotheek zou worden aangeboden, was bijeen; in Zweden, waar een aanzienlijk Comité voor ontvangst was gevormd, zag men de komst onzer landgenooten blijkbaar met groote belangstelling tegemoet, leden der koninklijke familie hadden het voornomen te kennen gegeven de voordrachten bij te wonen.

Het is jammer, van al de moeite die deze voorbereiding zoowel den Nederlandschen zaakgelastigde te Stockholm, die zich zeer warm gemaakt had voor de zaak als het hoofdbestuur gekost had. Hopen wij op een uitvoering van het plan binnen niet al te langen tijd.

Bron: Algemeen Handelsblad (Avondeditie), 11 oktober 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: