1916, week 36 Over de grens gekomen / Nederlanders in België

Twee berichten onder elkaar in het Algemeen Handelsblad… Het ene over buitenlanders die het neutrale Nederlanders probeerden binnen te komen, het andere over Nederlanders die juist in het oorlogsvoerende België het hoofd boven water probeerden te houden. Voor hen werd een speciaal ‘verlof’ in het leven geroepen, waarmee zij tien kilo levensmiddelen in het neutrale vaderland mochten kopen.

Over de grens gekomen

Te Maastricht kwamen weer twee uit Duitsche krijgsgevangenschap ontvluchte Russen aan. Te Oldenzaal is Donderdag een Duitsch deserteur — een koetsier uit Rheine — aangekomen, die sedert het begin van den oorlog aan het Westelijk front had gestreden en met enkele dagen verlof naar vrouw en kinderen mocht gaan. Te Assen is aangekomen een Russisch officier die te Ter Apel over de grens was gevlucht.


Donderdag is te Winterswijk een Belgische krijgsgevangene aangekomen, student aan de universiteit te Gent, die op 14 Augustus 1914 als brigadier bij de cavalerie te Tirlemont gevangen was genomen en Donderdagavond van de vorige week uit het kamp te Münster was ontsnapt.

Nederlanders in België

In den kring van Luik en omstreken wonen ongeveer 1000 Nederlandsche gezinnen. Deze Nederlanders hebben nu, onder eere-voorzitterschap van den Nederlandschen consul te Luik, den heer Oudenne, eene vereeniging gesticht onder den naam „Samenwerking”, welke ten doel heeft het tekort aan levensmiddelen aan te vullen. Eene deputatie van deze vereeniging is op audiëntie geweest bij den gouverneur-generaal von Bissing te Brussel en is daar gunstig ontvangen. Er werd verlof gegeven om maandelijks 10 K.G. levensmiddelen per gezin in België in te voeren.

 

De afgvaardigden hebben verlof gekregen naar Nederland te gaan en hebben zich in Den Haag gewend tot het Bureau van Uitvoer aldaar, waar zij wel geen beslist afwijzend antwoord hebben ontvangen, doch hun de raad werd gegeven zich tot den Minister van Financiën te wenden. Dit nu is gedaan en met verlangen wordt uitgezien naer eene gunstige beslissing in bet belang van de Nederlandsche onderdanen in België, die door den economischen toestand en de duurte en schaarschte der levensmiddelen het er hard te verantwoorden hebben.

Bron: Algemeen Handelsblad, 8 september 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: