1916, week 34 De Duitschers, die zich overgeven

De Telegraaf meldde op 2 september 1916 een verhaal van de Britse Times-correspondent aan het Somme-front. Hij deed verslag van de wijze waarop Duitse soldaten door de Britten krijgsgevangen werden gemaakt. Vooral de trots van de ‘Tommies’ wordt beschreven en het gemak waarmee de Duitsers zich overgaven en zich ondergeschikt maakten aan de Britse soldaten. Daarbij moet wel bedacht worden dat De Telegraaf in die tijd anti-Duits was en in de toon van de berichtgeving daardoor soms ook enigszins gekleurd.

LONDEN, 31 Aug. (Reuter). De Times-correspondent aan het Engelsche front meldt: Een van de meest dwaze tooneelen van den strijd aan de Somme is, als men ziet, hoe hoopjes gevangenen van het gevechtsfront komen onder bewaking van een enkelen Tommy, die al zien zijn kleeren er vuil en bemodderd uit en al is hij zelf vaak de kleinste van de heele groep, straalt van trots en genoegen. Verwonderlijk is ook de haast, waarmede de Duitschers zich overgeven, terwijl zij niet de minste moite doen om te onstnappen.

 

Men heeft gezien, hoe de bewakers voorop liepen om den weg te wijzen in het vaste vertrouwen, dat alle gevangenen gewillig zouden volgen.Een dag of twee geleden, had een bewaker zijn geweer en bajonet aan een der gevangenen gegeven, daar hij gaarne wilde zien, hoe de Duitschers met de bajonet omgingen. De voorstelling had plaats tot groot genoegen van den onbewapenden bewaker, die de oefeningen met groote belangstelling volgde.

 

Het laatste wat de gevangenen dan ook zullen doen, is, zooals een sergeant terecht opmerkte, er van doorgaan.Vandaag zag ik weer een partijtje gevangenen en praatte wat met hun bewakers. Zeker is, dat de Duitsche gevangenen volkomen tevreden zijn met hun lot. Men hoort geen klacht van hen en sommigen toonen openlijk hun vreugde, dat zij er eindelijk van ‘af’ zijn. Als zij een paar dagen rust gehad hebben en er goed gevoed zijn, herkent men de ongelukkige, jammerlijke figuren niet meer.

Bron: De Telegraaf, 2 september 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: