1916, week 3 Buitenlandsche deelneming bij Nederlandse watersnoodramp

Op 14 januari 1916 brak de Zuiderzeedijk door en kwam het Waterland volledig onder water te staan, evenals Oostzaan en delen van Zaandam. Deze watersnoodramp was niet alleen nieuws in eigen land, ook vanuit in de omringende (oorlogvoerende) landen werd meegeleefd met de ramp in het neutrale Nederland. Er werd zelfs geld overgemaakt om de slachtoffers te helpen. De Nieuwe Rotterdamsche Courant zet enkele reacties uit België, Duitsland en Engeland op een rijtje.

In ons Ochtendblad van gisteren hebben wij melding gemaakt van officieele deelneming uit het buitenland bij de ramp, die ons land getroffen heeft. Wij mogen niet nalaten, hier ter plaatse nog in het bijzonder met groote erkentelijkheid te gewagen van een hartelijken particulieren brief van een Belg, uit Antwerpen, waarin met warme waardeering over ons volk werd gesproken, en waarbij een bijdrage voor de noodlijdenden (in ons Avondblad verantwoord) was gevoegd van ƒ 250.

Wolff seint ons uit Berlljn:
De (officieuze) Norddeutsche Allgemeine Ztg. schrijft: „Ons buurland, Nederland, is door den vreeselijken noordwesterstorm, die zijn kusten de vorige week heelt geteisterd, zwaar getroffen. Niet alleen is groote materieele schade aangericht, doch ook is het verlies te betreuren van menschenlevens. Het geheele Nederlandsche volk heeft de handen ineengeslagen om de noodlijdenden te hulp te komen. De Koningin der Nederlanden bezocht zelf met opofferentde liefde de geteisterde provinciën en geeft leiding aan het reddingswerk. Ook aan ons, Duitschers, zijn de overstroomde stroken — en daaronder het schilderachtige Marken met Volendam — uit eigen aanschouwing bekend en dierbaar. Wij beklagen het lot van de onschuldige inwoners die in den vloed omkwamen; en wij deelen hartelijk in den rouw van ons buurvolk.”


Van de firma N. M. Rothschild & Sons te Londen heeft de Watersnoodcommissie een gift van £ 200 ontvangen.
In het begeleidende schrijven drukte de firma haar warme sympathie uit voor Holland en betuigde hare deelneming met het lot dergenen, die door de ramp werden getroffen.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 januari 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: