1916, week 26 Het Engelsche offensief neemt een aanvang (Slag aan de Somme)

In de vroege ochtend van 1 juli 1916 begon in Frankrijk het Britse offensief, dat zou uitgroeien tot ‘de Slag aan de Somme’. De eerste verslagen vanuit Londen in de Nederlandse kranten van 2 juli.

LONDEN, 1 Juli. (Reuter). Het Engelsche hoofdkwartier in Frankrijk bericht, dato 1 Juli, om 9.30 in den morgen: Hedenmorgen omstreeks 7.30 uur begon het Engelsche leger een krachtigen aanval op een front, dat zich ten Noorden van de Somme over een lengte van meer dan twintig mijlen uitstrekt.
Een ontzettende beschieting der artillerie, welke omstreeks anderhalf uur duurde, ging aan dezen aanval vooraf.

Het is thans nog te vroeg om iets anders dan de naakte feiten te vermelden, daar het gevecht nog steeds in hevigheid toeneemt, maar de Engelsche troepen hebben de Duitsche frontlinie reeds bezet en hebben reeds vele gevangenen gemaakt
Voor zoover tot dusverre kon worden vastgesteld zijn de Britsche verliezen niet zwaar.

LONDEN, 1 Juli. (Reuter.) Het comminiqué van generaal Haig d.d. 1 Juli luidt: Ten Noorden van de Somme is een aanval begonnen. In samenwerking met de Franschen drongen de Engelsche troepen in de voorste Duitsche verdedigingswerken door over een front van zestien mijlen. De strijd duurt voort. Een aanval der Franschen, onmiddellijk naast den rechtervleugel der Engelschen, maakt bevredigde vorderingen. Op het overige Engelsche front drongen kleine afdeelingen opnieuw op vele punten bij verrassing in de vijandelijke linies door, brachten den vijand verliezen toe en maakten gevangenen.

Bron: De Telegraaf – 2 juli 1916

De indruk van het Engelsche offensief in Engeland

LONDEN, 1 Juli. (Eigen tel. – Van onzen V.-correspondent). Wij staan aan den vooravond van groote gebeurtenissen op het Westelijke front. Deze middag bracht daarvan de bewijzen, hoewel het Engelsche hoofdkwartier in Frankrijk tot nu toe slechts een enkel communiqué laat in den avond uitgaf. De opperbevelhebber Haig zond dezen morgen een communiqué. De Engelschen deden na het ontbijt een hevigen aanval op de Duitsche linie’s over een frontbreedte van 20 mijl. Het tweede communiqué volgde spoedig: het groote aantal gevangenen, dat gemaakt werd is reeds een goed teken.

Het nieuws, dat nog in den middag werd gepubliceerd, wekte groote belangstelling onder het publiek, zonder dat er van opwinding kon gesproken worden. De extra-edities der dagbladen werden gretig door het publiek gekocht. Het publiek gaf zijn voldoending te kennen over het feit, dat het leger van Kitchener de gelegenheid kreeg te toonen door welk een moedigen en vurigen geest het bezield is. Soldaten, die in een tearoom zaten en met verlof waren, hoorde ik zegge, dat zij wenschten, dat zij weer terug aan het front waren.

Niemand verwacht oogenblikkelijke groote resulaten; iedereen begrijpt, dat de Duitschers een wanhopigen tegenstand zullen bieden en dat zij zullen vechten met alle beschikbare krachten en dat hetgeen wat men begonnen is wel eens zou kunnen uitloopen op een strijd als thans voor Verdun gestreden wordt – een strijd, die met afwisselende successen gevoerd wordt, maar waar de Duitschers niets winnen, dat opweegt tegen de enorme verliezen, die zij daar lijden. Maar het vertrouwen is hier groot: algemeen gelooft men dat Tommy Hans een goeden klap zal toebrengen. Het feit, dat de Duitschers geen troepen wegnamen van het Engelsche front bewijst duidelijk, dat de Duitschers verwachten, dat het nieuwe Engelsche leger vechtkwaliteiten heeft, waar rekening mee dient gehouden te worden. Met spanning ziet men het komende nieuws tegemoet.

Bron: De Telegraaf – 2 juli 1916

Bekijk de volledige kranten op www.delpher.nl.

overzicht: