1916, week 26 Het Engelsch-Fransche offensief (Slag aan de Somme)

Al snel bleek de Engelse aanval tijdens de Slag aan de Somme desatreus te verlopen, vanwege de sterkte van de - verslagen gewaande - Duitse weerstand, die de Britten met mitrailleurvuur opwachtte. Het Algemeen Handelsblad berichtte op 3 juli over de slag.

LONDEN, 3 Juli. (Reuter’s bijz. dienst) De oorlogscorrespondenten publiceren lange verslagen over het Britsche offensief. Zij wijzen in het bijzonder op de buitengewone werking van de Britsche artillerie, welke de eerste Duitsche loopgravenlinie vernietigde. Zij verklaren dat de Duitschers allerminst verrast waren door den aanval; zij wisten wanneer de aanval zou komen en daarom is het succes van den eersten Britschen stormloop des te waardevoller. Het hevigst werd gevochten in de beschoten dorpen, welke de Duitschers op uitnemende wijze versterkt hadden en hardnekkig verdedigden.

Zoo was oogenschijnlijk het dorp Thiepval van vijanden gezuiverd; maar toen de Engelschen er door trokken kwamen de Duitschers in dichte drommen tevoorschijn uit ingravingen en andere verdekte opstellingen en openden een verwoed vuur met mitrailleurs, handgranaten en andere wapens, terwijl hun artillerie geweldig schoot. In het ontzettende gevecht, dat volgde, werd het dorp veranderd in een waren heksenketel, het was onbegrijpelijk, dat er nog iemand in het leven kon blijven. Een schitterende episode vormde de bestorming van Montauban door twee Schotsche regimenten, die in één aanloop drie loopgravenlinies veroverden, honderden Duitschers met de bajonet afmaakten en den geheelen staf van een regiment gevangen namen.

De eerste afdeeling Engelsche gewonden kwamen gisteravond te Londen aan. De mannen verklaarden geestdriftig, dat dit offensief heel wat anders was dan dat bij Loos in September. Dit keer was alles nauwkeurig van te voren overdacht, elke beweging was weken te voren overlegd. Toen de infanterie uit haar loopgraven tevoorschijn sprong en naar de eerste Duitsche linie rende, vond zij ’s vijands loopgraven vernield met hier en daar een gapende kloof vol Duitsche lijken. Maar het gevecht begon onmiddellijk achter deze loopgraven, want in de diepe gaten, in de afgeloopen week door de Britsche granaten geslagen, bleken de Duitschers verscholen te liggen, die met mitrailleurs den Engelschen aanval afwachten. In deze gaten slingerden de Britsche soldaten hun handgranaten, en waar deze ontbraken, sprongen de Engelsche infanteristen juichend naar beneden en begonnen een verwoed handgemeen. Bij den Britschen opmarsch stootte de troepen telkens op zulke gaten met Duitschers, maar zij wisten spoedig met hen af te rekenen.

Bron: Algemeen Handelsblad – 3 juli 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: