1916, week 2 Clandestiene verkoop van rogge

De regering probeerde de handel in het schaarse rogge in ons land in de hand te houden. Handelaren vonden - letterlijk - omwegen om hun rogge toch te verkopen. Met speciale vervoersmaatregelen werd getracht de illegale handel in (en het vervoer van) rogge tegen te gaan.

Door de centrale commissie tot regeling van roggeaankoop in Limburg, is te Maastricht beslag gelegd op een partij rogge, welke uit Gelderland over Rotterdam per waterweg was vervoerd naar Maastricht en aan een molenaar aldaar was afgeleverd.


Ten einde te bevorderen, dat ’t vervoer van rogge te water, voor zoover niet geoorloofd, zoveel doenlijk worde tegengegaan, heeft de minister van waterstaat door tusschenkomst van den commissaris der Koningin de ondernemingen van openbare middelen van vervoer – met uitzondering van spoor- en tramondernemingen – uitgenoodigd mede te werken, opdat door haar het vervoer van inlandsche rogge op geen andere wijze geschiedt, dan als door de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is voorgeschreven, n.l. geadresseerd aan de door de regeering daarvoor aangewezen personen.

Bron: De Telegraaf, 10 januari 1916

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: