1915, week 9 Nederlandsche taal door de Duitschers niet toegelaten

Niet alleen het grensverkeer, maar ook de post tussen België en Nederland werd ook door de Duitsers gecontroleerd. Brieven tussen beide landen moesten worden geschreven in de Duitse of de Franse taal, post in het Nederlands werd door de Duitsers teruggestuurd. Een correspondent van Het Centrum schrijft over deze opvallende maatregel.

Men schrijft ons: De Duitschers hebben het brievenverkeer tusschen België en Nederland in zekere mate hersteld, over Aken maar met de bepaling dat alleen correspondentie’s in de Duitsche of in de Fransche taal zouden toegelaten zijn. De Nederlandsche taal wordt dus uitgesloten. Een Nederland mag van Holland uit naar een landgenoot in België niet meer in zijn moedertaal schrijven.

Aan de Vlaamsche volksmenschen welke alleen hunne taal machtig zijn, is het ontzegd om van den nieuwen postdienst gebruik te maken om een eenvoudigen groet over te sturen van eenen zoon, eenen broeder, die in een der interneeringskampen verblijft en met welke zij sedert maanden elk rechtstreeks verkeer gemist hebben Deze maatregel schijnt zoo vreemd, zoo onaanneembaar. En toch is het niet mogelijk er verder aan te twijfelen.

Ik heb zelf reeds twee Nederlandsche brieven, welke weer zijn teruggestuurd wijl, spracht unzulässig is. Ik weet dat er anderen zijn, welke toch in ’t Nederlandsch gestelde mededeelingen hebben ontvangen. De toepassing wordt dus niet streng doorgezet, althans voorloopig niet. Maar het verbod bestaat niettemin en er is een stempel op gemaakt om aan de Nederlandsche correspondenten telkens te herinneren. Ik wil naar de reden van deze handelswijze niet zoeken. Ik kan me echter bezwaarlijk voorstellen dat ze zou haasten op de praktische moeilijkheid om Nederlandsch kennende censors in Aken te vinden.

Men mag wel in het Nederlandsch met Berlijn briefwisselen. Met Vlaanderen mag men dit niet! Voor de Duitschers bestaan, in België, geen gelijkrechtiging tusschen Fransch en Vlaamsch. Geeft deze uitsluiting van de Nederlandsche taal een voorsmaakje van wat de Vlaamingen voor hun taalheropleving, van een Duitsche overheersching zouden mogen verwachten?

Bron: Het Centrum, 27 februari 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: