1915, week 6 Misbruik kamerverhuurders tegenover Belgische vluchtelingen

De komst van noodlijdende Belgische vluchtelingen naar Nederland, verleidde sommige landgenoten tot het rekenen van hoge prijzen voor het verlenen van onderdak. De minister van Binnenlandse Zaken sprak zijn afkeuring erover uit, maar vond sancties een zaak van de plaatselijke overheden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de volgende aanschrijving vaan de Commissarissen der Koningin gezonden: Het is bekend, dat meer of minder gegoede Belgische vluchtelingen ten huize van particulieren vertoeven, bij wie zij een of meer vertrekken hebben gehuurd. De aandacht der Regeering is er nu op gevestigd geworden, dat er enkele kamerverhuurders zijn die misbruik maken van den ongustigen toestand, waarin die vluchtelingen verkeeren en van hen bovenmatige huurprijzen vorderen. Enkele gevallen hebben zich reeds voorgedaan, waarin huurders, die aanvankelijk in eigen onderhoud konden voorzien, ten gevolge van dat afkeuringswaardige overvragen, gedwongen waren den steun der liefdadigheid in te roepen.

Uit een vanwege den Minister van Justitie ingesteld onderzoek – welke onderzoek nog niet geheel is afgeloopen – is gelukkig gebleken, dat het bovenbedoelde misbruik niet veelvuldig is voorgekomen. Het ligt naar de meening der Regeering op den weg der plaatselijk autoriteiten om maatregelen te treffen, b.v. door het bieden van haar steun en voorlichting, opdat zoodra mogelijk aan de gewraakte ongewenschte toestanden in de weinige gevallen, waarin zij voorkomen, een einde worde gemaakt. Het optreden dier autoriteiten, die zich immers tot ambtgenooten in andere gemeenten en tot de Regeering kunnen wenden om onderdak te verkrijgen voor hen, die daaraan behoefte hebben, indien in hare gemeente eene te hooge vergoeding zoude moeten worden betaald, zal, naar te verwachten is, tot gunstige resultaten kunnen leiden.

Mochten die gunstige resultaten in bepaalde gevallen onverhoopt niet verkregen worden, dan bestaat er m.i. geen bezwaar tegen, dat de burgemeester bij openbare kennisgeving verzoekt bij de daarbij met name te noemen personen geen kamers te huren, voordat men zich om inlichtingen tot den burgemeester heeft gewend. Mocht het verder door den Minister van Justitie in te stellen onderzoek het nemen van andere maatregelen gewenscht doen achten, dan kom ik op deze aangelegenheid nader terug.

Bron: Algemeen Handelsblad, 4 februari 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: