1915, week 51 De Belgische Bevolking en de Duitschers

Het verzet van de Belgische bevolking tegen de Duitse bezetter bleef de gehele oorlog doorgaan. Het Duitse gezag richtte zijn wraak voor deze acties in eerste instantie niet tegen de plegers van het verzet, maar tegen de betreffende gemeentebesturen. Zij werden verantwoordelijk gesteld voor het onvoldoende toezicht houden en verhinderen van de acties.

Onze correspondent aan de Zeeuwsch-Vlaamsche grens schrijft ons: Het hoofd van het Burgerlijk Bestuur in Vlaanderen, regeeringsraad Von Keudell, heeft de volgende verklaring bekend gemaakt, welke bewijst, hoezeer de Belgische bevolking ten plattelande erop uit is, den Duitschers moeilijkheden te bereiden en de gestrengheid, waarmede de Duitschers deze moeilijkheden niet wreken op de daders, maar op de gemeente.

In de gemeente Ophasselt, in de kommandantur der Etape van Geeraardsbergen, werd in den schemeravond een ijzeren prikkeldraad gespannen op een hoogte van een en een halve meter, op een der voornaamste wegen. Deze draad is natuurlijk geplaatst met een misdadig doel. Dientengevolge werd dien avond een Duitsch motocyclist gevaarlijk gewond, tussen acht en negen uur. De gemeentelijke overheid wist, dat reeds meer dan eens jongelingen hinderpalen geplaatst hadden op den straatweg. Uit dien hoofde zouden zij hunne waakzaamheid moeten verdubbeld hebben, maar hun zorgeloosheid stelt hen voor een groot deel verantwoordelijk.


De bewoners hebben bovendien bij het onderzoek door hunnen houding een slecht bewijs van goeden wil geleverd om den misdadiger niet bekend te maken. Uit hoofde van de bijzondere boosheid en brutaliteit van den aanslag, is de gemeente Ophasselt veroordeeld bij order van het opperlegerkommando tot 1000 Mark boete.

Bron: Het Centrum, 22 december 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: