1915, week 48 Regeringsgroenten

Vanwege de schaarste van groente, werd besloten van overheidswege de distributie van groenten te gaan verzorgen via groentencentrales. De verstrekking van de ‘regeringsgroenten’ verliep logistiek echter niet zonder slag of stoot. Door onder meer een tekort aan gesloten spoorwagens kon niet altijd de bestelde hoeveelheid worden geleverd.

Men schrijft ons uit Den Haag: Nu de groentencentrale begonnen is met de verspreiding der regeeringsgroenten, deelt men van bevoegde zijde o.a. omstrent de groote moeilijkheden welke in de eerste weken in verband daarmede worden ondervonden, het volgende mede: Verschillende gemeentebesturen hebben zich beklaagd, dat de door hen bestelde groenten niet tot de gevraagde hoeveelheid afgeleverd werden of dat bij aankomst der zending een belangrijk onderwicht te konstateeren viel, terwijl zij in sommige gevallen bepaalde groenten in het geheel niet ontvangen of in een andere kwaliteit dan verwacht werd.

Wat eerstgenoemde klacht aangaat, wordt er op gewezen dat enkele gemeentebesturen ter voorziening in de behoefte der bevolking, wat versche groenten aangaat, veel meer bestelden dan voor eene week noodig was, of wat vatgroenten betreft, een inslag wenschen te doen die het normaal gebruik over eene maand verre overtrof. In die gevallen meende de groentencentrale, een kleineren hoeveelheid te moeten afleveren. Wat het overwicht betreft, zulks is slechts toe te schrijven aan het feit, dat men genoodzaakt was, de groenten in open wagens te verzenden, terwijl de distributie ook een zeer belangrijke vertraging ondervond door een in deze tijd zelfs nog abnormaal gebrek aan rollend materieel. Het afwegen der groenten geschiedt met de meeste nauwkeurigheid: trouwens op den vrachtbrief staat het spoorgewicht steeds aangegeven en dit is toch inderdaad een voldoende maatstaf voor hetgeen afgeleverd is.

De rijkskommissie van toezicht op het algemeen administratiekantoor voor de levensmiddelenvoorziening is er na zeer veel moeite in geslaagd, gedaan te krijgen dat meerdere en overdekte wagons beschikbaar worden gesteld. De besturen van enkele groote gemeenten hebben zich zelf weten te helpen door schepen te sturen, teneinde de beschikbaar gestelde groenten naar hun gemeente te vervoeren wanneer er gunstige uitkomsten werden verkregen.

Bron: Het Volk, 29 november 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: