1915, week 46 The Timbertown Follies

De Timbertown Follies, een muziekgroep uit het Engelse Kamp in Groningen, bestond uit Britse geïnterneerde soldaten. Op 20 november 1915 gaven zij een optreden in de Rotterdamse Officieren Sociëteit.

De Engelsche geïnterneerden hebben blijkbaar nog niet hun humor verloren, noch schijnt hun gezondheid geleden te hebben van ruim een jaar afzondering te Groningen. Vroolijk en frisch was hun eerste optreden gistermiddag en -avond in betrekkelijk besloten kring in de Officieren-Sociëteit.

Mr. Penley Jr. verontsschuldigde de ‘Dollen’ bij voorbaat, zij zouden wel zenuwachtig zijn, op dit kleine tooneeltje, in zoo kleine omgeving en met zooveel publiek, dat zoo vlak op de vingers kon zien. Maar het ging best en zoowel de spelers als het publiek konden tevreden zijn. Immers, de geest en humor van Charley’s Aunt bleek in des schrijvers zoon en diens liefhebberij-gezelschap gevaren en de toeschouwers kregen volop te genieten van het typisch Engelsche flegma, den drogen, doch geestigen humor en vroolijke muziek, als ‘rag times’ in talrijke vormen en volop ‘comic songs.’

Heden en morgen zullen de Follies zich in den schouwburg on hun best toonen. Intusschen, de beide opvoeringen van gisteren waren een beslist succes. Een haast te talrijk uitgelezen publiek toonde zich dankbaar en de melkdrinkende Antwerpsche kleine kinderen zullen er bij gebaat zijn, dankzij den velen jongen dames, die met ijver bijdroegen tot het financieel succes van deze The’s mondains.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 november 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: