1915, week 34 De dood door ontploffingsmiddelen

De Tijd deed verslag van een bijzonder en geheimzinnig verschijnsel op de slagvelden: soldaten die zonder uitwendige verwondingen in een natuurlijke houding levenloos bleven zitten, als waren het ‘wassen beelden’. Als gevolg van grote luchtdrukverplaatsingen door de granaatinslagen, raakten inwendige organen zodanig beschadigd, dat soldaten accuut het leven lieten.

In het bekende ‘British Medical Journal’ komt een artikel voor over sommige geheimzinnige verschijnselen bij letsel, veroorzaakt door sterke ontploffingsmiddelen. Er zijn, zoo heet het in dit artikel, gevallen bekend geworden, waarbij de dood, zonder dat er eenig uitwendig en zichtbaar teeken van verwonding waar te nemen viel, zóó plotseling intrad, dat de slachtoffers niet van houding of zelfs van gebaar veranderd waren.

Naar men zegt hebben de Franschen soms gevallen gezien, waarin geheele groepen, die op deze wijze gestorven waren, in zóó natuurlijke houdingen zaten of lagen, dat de aanvallers weifelden nader te komen, tot de onnatuurlijke bewegingloosheid hen deed zien, wat er gebeurd was. Iemand, die zulk een geval had bijgewoond, zeide, dat zij op een groep in een wassebeeldenspel leek. In andere gevallen trad de dood niet dadelijk in. Een groot projectiel ontploft en de mannen, die er dichtbij zijn, worden door den luchtdruk omgesmeten, zonder door de scherven getroffen te zijn. Zij staan op, voelen zich versuft, maar na een paar uren of dagen zakken zij ineen een sterven zonder eenig merkbaar letsel te hebben gekregen. In zulke gevallen bleek bij lijkschouwing, dat de inwendige organen zóó ernstig beschadigd waren, in het bijzonder de holle ingewanden, dat daaruit de dood verklaard kon worden.

Een aannemelijke hypothese ter verklaring van dit verschijnsel is, dat de plotselinge en geweldige verandering van den atmosferischen druk, die door de ontploffing van groote projectielen wordt veroorzaakt, lucht in de lichaamsholten drijft, of dat het tijdelijke luchtledig, dat erop volgt, in het lichaam hevige atmosferische stoornissen teweeg brengt, waardoor uitgebreide kwetsuren ontstaan. Er zijn honderden gevallen van acute neurasthenie, die tengevolge van den schok der ontploffing plotseling optraden bij vroeger normale menschen en in sommige dezer gevallen werden gehoors- en gezichtsstoornissen geconstateerd, zonder dat er eenige verwonding waar te nemen viel.

Dr. Ravaut heeft vastgesteld, dat bij punctie het lumbaalvocht in sommige gevallen bloederig was of een merkwaardig hoog eiwit-gehalte bezat, zoodat het moeilijk is, het bestaan van werkelijk lichamelijk letsel aan de zenuwcentra uit te sluiten. Het plotseling optreden en de lange duur van de psychische stoornissen wijzen nadrukkelijk op structurale beschadigingen en de beschikbare pathologische gegevens bevestigen deze veronderstelling.

Bron: De Tijd, 19 augustus 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: