1915, week 31 Rogge: voedsel voor mens of dier?

In de zomer van 1915 was er een schaarste aan rogge. Er ging een circulaire uit om de boeren te bewegen om de rogge zo min mogelijk als veevoer te gebruiken, maar om te bewaren voor de menselijke consumptie. De landbouwverenigingen moesten de verkoop van ‘bakrogge’ op de markt zoveel mogelijk stimuleren.

Naar aanleiding van de circulaire van den minister van landbouw, nijverheid en handel, aan de besturen der landbouwvereenigingen, over het voederen van vee met rogge, heeft het bestuur van het Nederlandsch Landbouw-comité tot die besturen een aanschrijving gericht, waarin de landbouwvereenigingen worden opgewekt, algemeene bekendheid te geven aan den inhoud van de bedoelde circulaire en te bevorderen, dat aan alle roggeverbouwers dringend wordt verzocht, zoo weinig mogelijk rogge aan het vee te voederen. Blijkt nu, dat men zich in de een of andere plaats aan dat dringen verzoek niet stoort, dan zal het op den weg liggen van de betrokken landbouwvereeniging, om onmiddellijk den minister te waarschuwen.

Verder zullen de landbouwvereenigingen hebben te bevorderen, dat de rogge regelmatig aan de markt wordt gebracht, d.w.z. dat er regelmatig gedorscht wordt, wanneer er behoefte is aan bakrogge. Dit sluit natuurlijk niet uit, dat iedereen de volle vrijheid heeft de rogge terstond te dorschen en te verkoopen; slechts moet er voor gewaakt worden, dat er geen schaarschte aan bakrogge ontstaat, doordat men het koren te lang ongedorscht laat liggen. Door overleg te plegen met de besturen der landbouwvereeniging, zal men niet alleen het algemeen belang, maar ook zijn eigen belang het best behartigen.

Voor streken, waar men de rogge wil vervangen door maïs zal, door bemiddeling van de betrokken landbouwvereeniging, aan den minister een plan kunnen worden toegezonden, waarin duidelijk wordt aangegeven, hoeveel rogge men in elke maand wil verkoopen en hoeveel maïs men daarvoor wenscht in te slaan. De rogge kan zoodoende tegen maïs worden ingeruild; beide artikelen kunnen dan tegen de op dat oogenblik geldende waarde worden verrekend. Het Landbouw-comité meent, dat voor het opvolgen van de gegeven wenken alle roggeverbouwers het in hun macht hebben, inbeslagneming te voorkomen.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 juli 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: