1915, week 29 Het gebruik van verstikkende gassen

Vanaf het voorjaar van 1915 werd tijdens de oorlog gifgassen ingezet om de vijand uit te schakelen. Maar wie is er nu begonnen met het gebruik ervan? De Nieuwe Rotterdamsche Courant plaatst een bericht van het Duitse gezantschap in Bern, waarin - niet geheel verrassend - wordt beredeneerd dat het toch echt de Fransen waren die waren begonnen met het gebruik van gifgas.

BERLIJN, 13 Juli. (Korr. Norden.) Het Duitsche gezantschap te Bern heeft de volgende mededeeling aan de Zwitsersche pers doen toekomen. De vijandelijke pers en ook een deel der neutrale pers blijft verwijten richten tot Duitschland ondanks de door Duitschland gegeven ophelderingen over het voortdurende gebruik van verstikkende gassen, weshalve andermaal geconstateerd wordt, dat de Franschen en de Engelschen langen tijd voor de Duitschers, deze wijze van oorlogvoering toegepast hebben.

Afgezien van de mededeelingen door het Duitsche hoofdkwartier op 14, 16, 17 en 22 April gedaan, blijkt dit feit uit een Fransch dokument, en wel uit een mededeeling van het Fransche ministerie van oorlog, die van 21 Februari 1915 gedateerd was, derhalve twee maanden voor dat de Duitschers tot vergeldingsmaatregelen overgingen. Deze mededeeling bewijst, hoe stelselmatig de Fransche militaire autoriteiten de toepassing van verstikkende gassen voorbereid hebben.

Het slot van deze Fransche mededeeling wordt door het Duitsche gezantschap woordelijk weergegeven en luidt: ‘De door projectielen met verstikkende gassen verspreide dampen zijn niet doodelijk, althans in geringe mate, en de werking die van atmosferische invloeden afhangt, is slechts van korten duur. Het is dus raadzaam om loopgraven, waarin dergelijke handgranaten geworpen zijn en die de vijand niet heeft verlaten, aan te vallen voordat de gassen geheel verdwenen zijn. De aanvalstroepen moeten van veiligheidsbrillen voorzien zijn, en bovendien verwittigd van de wetenschap, dat de onaangename aandoening van neus en keel geen blijvende stoornis tengevolge heeft.’ De Fransche mededeeling – zoo vervolgt de circulaire van het gezantschap – leidt tot een ondubbelzinnige uitspraak en geeft het onomstootelijk bewijs, dat de Franschen giftige gassen eerder dan de Duitschers hebben aangewend.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 juli 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: