1915, week 26 Onderwijs aan Belgische kinderen in Harderwijk

Veel Belgische vrouwen en kinderen waren hun geïntereneerde echtgenoten gevolgd naar Harderwijk. De mannen zaten in speciale interneringskampen, de vrouwen en kinderen in de armste en kleinste kamertjes van Harderwijk. Voor de kinderen werd onderwijs georganiseerd, waarbij de soldaten als leerkrachten werden ingezet.

Het onderwijs aan de Belgische kinderen, voor ’t meerendeel van geïnterneerde militairen, wier vrouwen haar mannen in de ballingschap hebben gevolgd en overal in de stad, tot in de armste wijken op kamertjes verblijf houden, is thans goed geregeld. Het gewone lagere onderwijs, voor kinderen van 6-13 jaar dat in beschikbare of ingeruimde lokalen in verschillende stadsgedeelten wordt gegeven, wordt gevolgd door ruim 200 kinderen. Leeraren zijn Belgische geïnterneerde militairen.

Om de Belgische moeders een gedeelte van den dag van de zorg hunner kleine kinderen te ontlasten, om daardoor gelegenheid te hebben door een of ander werd in de noodzakelijke behoeften van het gezin te voorzien, werd een bewaarschool opgericht in een auto-garage van een der gegoede ingezetenen, die daarvoor tevens een deel van zijn tuin belangeloos afstond. Een vijftigtal kleinen wordt daar beziggehouden. Belgische en Hardewijksche meisjes boven de schooljaren vinden in de Kantschool gelegenheid tegen geringe vergoeding het kwantwerken (Brusselsche en andere) aan te leeren. Deze inrichting, ondergebracht in de Gemeentelijke Teekenschool, staat onder leiding van een geïnterneerde soldaat, die in vredestijd directeur van een dergelijke school is.

Het Belgische Steuncomité alhier, bestaande uit geïnterneerde officieren, zorgt zooveel mogelijk voor kleeding en schoeisel, voor de kinderen en ook voor de ouders, terwijl het tevens pogingen zal aanwenden om, indien de militaire autoriteiten van het Interneeringsdepot daartoe kunnen medewerken, aan de Belgische kinderen, waaronder er vele zijn die in zeer behoeftige omstandigheden verkeeren, warm voedsel te verstrekken.

Bron: Het Centrum, 22 juni 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: