1915, week 25 Belgische waardering

Als voorzitter van de Vereniging ‘Tehuis voor Belgische kinderen’ werd notaris Brands ontboden door de Raad van Beheer der Antwerpse Godshuizen. Als dank en waardering voor de opvang van Belgische kinderen, die de vereniging had verzorgd, ontving Brands een aantal bijzondere herinneringsmedailles.

Notaris Brands uit Amsterdam voorzitter van de Vereeniging ‘Tehuis voor Belgische kinderen’ te Amsterdam, die voor zijne vereeniging eenige dagen te Antwerpen moest vertoeven, ondervond in dien tijd een alleraardigst blijk van waardeering voor het werk, dat deze vereniging voor de Belgische kinderen en speciaal voor de Antwerpsche weeskinderen gedaan heeft. In zijn hotel werd hij opgezocht door den secretaris van den Raad van Beheer der Antwerpsche Godshuizen, die hem verzocht den volgenden dag op het Bureel te willen komen, daar de Raad van Beheer hem iets bijzonders te zeggen had.

Daar gekomen werd hij op plechtige wijze door dit officieele lichaam ontvangen en door den voorzitter in gevoelige woorden bedankt voor al het geen door hem zelf en zijn bestuur voor de honderden Antwerpsche weezen gedurende hun verblijf in Holland gedaan werd, hetgeen nooit vergeten zal worden. De Voorzitter hoopt, dat door de gebeurtenissen van dezen tijd de banden tusschen België en Nederland steeds hartelijker en steviger zouden worden verzekerde, dat zoo Holland ook eens voor een dergelijk ongelukkig voorval zou komen te staan, het beslist op een groote hulp van België en in ’t bijzonder der stad Antwerpen zou kunnen rekenen.

Daarna overhandigde de voorzitter aan notaris Brands een 7 tal groote zilveren herinneringsmedailles voor zijne bestuursleden en een bijzonder zware gouden medaille voor hem zelf, welke de administratie der Godshuizen extra voor deze gelegenheid had laten slaan en welk aan de eene zijde het antieke ambtszegen der Godshuizen en aan de andere zijde een inschrift met opdracht vertoonen. Deze medailles zijn bijzonder fraai uitgevoerd. Een hartelijke toespraak met dankbetuiging van notaris Brands voltooide deze roerende plechtigheid.

Bron: Het Centrum, 15 juni 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: