1915, week 22 De chlooroorlog bij Ieper

Dagblad Het Volk plaatste op 27 mei een verslag uit de Britse Daily Chronicle over de verschrikkingen van de chloorgasaanvallen van de Duitsers in de buurt van Ieper. De Engelse en Franse troepen hadden zich - na de eerdere aanvallen in april - kunnen voorbereiden op het gas, waardoor het effect van de aanval tegenviel. Sterker nog: door de ongunstige wind pakte de aanval juist averrechts voor de Duitsers, die zelf grote verliezen leden.

LONDEN, 26 Mei (Part.) Uit Noord-Frankrijk wordt aan de ‘Daily Chronicle’ geseind: Hier volgen de bijzonderheden van den aanval der Duitschers op 24 dezer ten Noord-Westen van Yperen, toen zij groote hoeveelheden giftige gassen verspreiden en bommen wierpen, eveneens met giftige gassen. Reeds lang had de vijand vergeefsche pogingen gedaan om zijn loopgraven te verlaten en tegen onze mannen met de bajonet te vechten, doch onder het vernietigende vuur van onze en de Fransche artillerie waren zij echter niet in staat om zelfs een aanval voor hunnen linies te formeeren. Ten laaste stak echter een wind op die hun tot voordeel was; zij maakten er onmiddellijk gebruik van, door groote hoeveelheden gas in de richting van onze troepen of die onzer bondgenooten te drijven.

De dampen begonnen bij het aanbreken van den dag uit hunne loopgraven op te stijgen. De hoeveelheden van het gebruikte gas waren ontzettend; het scheen alsof de vijandelijke bronnen onuitputtelijk waren. Over een front van vijf mijlen, vanaf het Zuid-Westen van Saint Julien en bijna tot Steenstraete toe, ontwikkelden den Duitsche loopgraven om de beurt groote massa’s gas.

Hoewel deze nieuwe gasaanval op ongeveer hetzelfde front plaats had als op 22 April, was het resultaat zeer verschillend. Onze manschappen, voorzien van respirators en motorbrillen, hielden echter met vastberadenheid stand. Spoedig streken de vergiftige wolken over hen heen als een langzaam bewegende mist. Dank zij de nieuwe voorzorgsmaatregelen is slechts een betrekkelijk klein percentage van onze manschappen buiten gevecht gesteld.

Onze artilleristen, die verder af stonden werden ook bedreigd door den vreeselijken damp. Maar de vergiftigde atmosfeer verhinderde ook de bewegingen der Duitschers. Zij moesten meer dan een kwartier laten verloopen, vóór dat zij konden trachten voordeel te trekken van de verstikkende dampen. De lucht zag er uit alsof zij vol was met bijzonder geel meel. De tusschentijd welke noodig was geweest om de lucht te zuiveren, was noodlottig voor de Duitschers. De Fransche artillerie maaide ze zonder genade weg. Eenigen onder hen poogden zich in eenige onzer loopgraven te nestelen door bommen met verstikkende gassen binnen onze versterkingen te werpen. Zij merkten echter dat zij zich op zeer gevaarlijke plaatsen vastgezet hadden. Zij dienden onmiddellijk tot mikpunt der artillerie van de verbondenen, die zeer nauwkeurig schoot. Na eenige uren was er geen vijand meer in leven.

Bron: Het Volk, 27 mei 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: