1915, week 19 Politiebeambten in het Leger

Een opmerkelijk aanbod van één van de Nederlandse burgemeesters aan de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht: hij wil politiepersoneel beschikbaar stellen voor een dienst in het leger of bij de marine, waar een behoefte is aan manschappen. Naar aanleiding van dit aanbod stuurt de opperbevelhebber een verzoek uit naar de Commissarissen van de Koningin om na te gaan of dienstplichtig politiepersoneel vanuit de diverse gemeenten in Nederland vrijwillig wil deelnemen aan de landstormoefeningen.

Men schrijft ons: De Opperbevelhebber van land- en zeemacht heeft medegedeeld, van een der burgemeesters bericht te hebben ontvangen, dat menig gemeentelijk politie-korps best nog eenige manschappen zou kunnen missen. Die burgemeester is van meening, dat bij het thans heerschende kadergebrek, de tot leger of vloot behoorende gegradueerden, uit vele gemeenten wel weer in werkelijken dienst zouden kunnen worden hersteld. In elk geval zou men voor de oefening van vrijwillige landstormafdeelingen van deze mannen gebruik kunnen maken, waarbij het echter gewenscht zou zijn, dat zij niet in politie-uniform, doch in militiare kleding aan de oefeningen deelnamen.

De opperbevelhebber van land- en zeemacht schrijft thans aan de commissarissen der Koningin: ‘Het zal wel geen nader betoog behoeven, dat ik met de meeste belangstelling kennis nam van dat bericht, omdat van de daarin bedoelde gegradueerden zelfs in grooten getale een nuttig gebruik zou zijn te maken, ten behoeve van de landsverdediging’.

Op grond van een en ander verzoekt genoemde opperbevelhebber de commissarissen der Koningin ieder in zijn provincie, te willen doen nagaan, of in verschillende gemeenten dienstplichtigen politie-personeel hetwelk in het leger of bij de vloot een rang bekleedt, voor weder-intreding in het leger gemist zal kunnen worden, of wel in zijn standplaats beschikbaar zou kunnen worden gesteld, om, in militaire uniform gekleed, eenige avonden per week aan oefeningen van vrijwillige landstorm-afdeelingen deel te nemen en zoo ja, gemeente-gewijze een nominatieve opgave daarvan, met vermelding van de militaire positie (rang, lichting), van ieder, kan het zijn, met eenigen spoed, aan hem te doen toekomen.

Bron: Het Centrum, 4 mei 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: