1915, week 15 De strijd langs de kust

Berichten vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Langs de grens was veel merkbaar van het oorlogsgeweld in België. Engelse kruisers waren volop zichtbaar, de lading van Nederlandse koopvaardijschepen werd geplunderd, bombardementen in België waren hoorbaar en in het duingebied werden aan Nederlandse kant extra versterkingen aangebracht. Daarnaast waren er berichten over neergehaalde Duitse vliegtuigen bij Ieper.

SLUIS, 5 April. (Eigen telegram.) Er is zaterdagnamiddag meer voor Zeebrugge gebeurd dan ik reeds meldde, en dat wel bewijst, dat de Engelsche kruisers deze haven scherp in ‘t oog houden. Omstreeks 4 uur in den namiddag waren twee Duitsche mijnenleggers aan het werk in het mijnenveld, dat de haven van Zeebrugge afsluit. Plotseling verschenen drie Engelsche kruisers, welke op hen vuurden. Onmiddellijk voeren de mijnenleggers naar Zeebrugge terug. Daarop volgde ‘s avonds de reeds bekende beschieting.
Ook den ganschen Paaschdag stonden te Knokke, Duinbergen en Heyst de Engelschen, wanneer dezen zich weer vertoonden, te bestoken en de mariniers kregen dien dag geen rust, maar moesten aan de verdedigingswerken arbeiden. Engelsche kruisers zijn verder in zee en waken tegen duikbootacties.

Te Knokke hebben de mariniers ook al gegeten van het vleesch uit de aangeslagen Nederlandsche schepen van Zeebrugge. Op dit vleesch zaten etiketten, door den Nederlandschen keuringsdienst ondertekend.

De bomaanslag te Zeebrugge, dien ik Donderdag meldde, heeft meer slachtoffers geëischt, dan men eerst vermoedde; te Knokke spreekt men van 13 dooden. Mogelijk is dit wel overdreven, maar in elk geval werden soldaten gewond en gedood. Geen enkele burger werd getroffen. Deze bommen vielen in den vroegen morgen tusschen Zeebrugge en Heys, niet ver van ‘t Sas der Leopold- en Schipdonkvaart. De aviateur wierp ook bommen aan de haven te Brugge, waar een aantal auto’s vernield werden.

De duinen tusschen Knokke en de Nederlandsche grens worden in de laatste dagen nog versterkt; voortdurend komen er wagonlandingen hout.

De Belgen bombardeeren geregeld de eerste loopgraven der Duitschers, welke vernield moeten worden aleer men er een heftigen, eenigszins beslissenden aanval wagen kan, en uit goede bron kan ik u verzekeren, dat deze vernieling door den aard der loopgraven heel wat tijd en inspanning zal kosten, zoodat men geen plotselingen doorbraak der linies te verwachten heeft.

Aviateus zijn ook nog alle dagen van weerskanten in beweging. Bij Ieperen werden twee Duitsche aeroplanes door de Engelschen neergeschoten. Geruchten van vorderingen der geallieerden doen om Kortrijk de ronde.

Bron: De Telegraaf, 6 april 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: