1914, Week 7 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Gratis schietoefeningen ter verhoging van ‘s lands weerkracht

Evenals in vorige jaren zullen ook in 1914 schietoefeningen tot verhooging van ‘s lands weerkracht gehouden worden, geheel kosteloos voor de deelnemers.


De oefeningen zullen plaats hebben op de schietbanen bij Zeeburg alhier, op een of meer avonden per week in de maanden Mei en Augustus van 5-7 uur n.m. en in Juni en Juli van 5-8 uur n.m., aanvangende op 1 Mei a.s. Tot dit schieten worden toegelaten: miliciens, landweerplichtigen, kaderreservisten met verlof en voorts alle mannelijke ingezetenen van 16-35 jaar, die voldoende bedrevenheid in het voorbereidend schietonderricht bezitten, ter beoordeling van den officier met de leiding der oefeningen belast.

De aangifte tot deelneming staat open tot 12 Maart a.s. op alle werkdagen van 9-12 uur v.m. en van 2-3 uur n.m. op het bureel in de kazerne Oranje-Nassau alhier, kamer 6, ingang wachtlokaal.

 

De deelnemers zijn verplicht minstens één keer er week te komen en zullen voor zooveel mogelijk in de gelegenheid gesteld worden onverwijld te schieten. Aan hen, die zonder bepaalde reden meer dan 3 malen zijn weggebleven en aan hen, die zich misdragen bij de oefeningen, kan het verder deelnemen worden ontzegd. In den regel wordt aan het eind van het schietjaar, door hen, die minstens aan ¾ van het aantal verplichte oefeningen hebben deelgenomen, een schietwedstrijd gehouden, waarbij verschillende prijzen worden uitgeloofd tot en gezamenlijk bedrag van f 0,30 per deelnemer aan den wedstrijd.

Bron: Algemeen Handelsblad, 18 februari 1914

Bekijk de volledige editie van Algemeen Handelsblad op www.delpher.nl

overzicht: