1914, week 50 Gemengde berichten

De berichtgeving in de kranten hoeft niet altijd heel uitgebreid te zijn om interessant te zijn. Een kolom met gemengde berichten kan ook al voldoende waardevolle informatie bevatten. Zo wordt in een kolom in dagblad Het Volk een kleine zin gewijd aan het vertrek van Von Moltke als hoofd van de Duitse generale staf en is er in diezelfde kolom verontwaardiging over ‘geestelijke verwildering’ van de Duitse predikant Naumann.

Verspreide berichten

- Niet-officieel wordt thans uit Berlijn bericht dat generaal Von Moltke om gezondheidsredenen niet meer als hoofd van den Duitschen generalen staf zal optreden, maar definitief vervangen is door den minister van Oorlog, Von Falkenhain.

- De Fransche Kamer zal op 22 December te Parijs bijeenkomen, en een zitting houden van één dag. De leden van de regeering zijn in de hoofdstad aanwezig. Alleen Millerand, minister van Oorlog, verblijft elders.

- Volgens een officieel Fransch bericht bestaat het gereorganiseerde Belgische leger uit tien divisies.


- Uit Kiëv, in Zuid-West Rusland, wordt meegedeeld dat daar sedert het begin van den oorlog 130.000 soldaten en 22.000 officieren als krijgsgevangenen doorheen zijn getrokken. Men weet dat daarvan een groot gedeelte Oostenrijkers moeten zijn.


- Geestelijke verwildering. De gewezen predikant, thans, als lid van de vrijzinnige Volkspartij, Rijksdagafgevaardigde, dr. Friedrich Naumann, redigeert „Die Hilfe”, weekblad voor politiek, litteratuur en kunst, waaraan de bloem der Duitsche burgerij meewerkt. De redakteur zelf schrijft, in den vorm van een dagboek, de „Kriegschronik”.
In het nummer van 5 November vinden wij daarin, onder 2 November o.m.: „Door de Japanners werd te land en te water de algemeene aanval op Tsingtau begonnen. Mogen daarbij velen hunner sterven, opdat de onzen niet alléén hebben heen te gaan!”
Of de heer Naumann hiermee bedoelt te geven een staaltje van Duitsche politiek, van Duitsche litteratuur of van Duitsche kunst, weten wij nlet. Maar in ieder geval is het een niet te misduiden teeken van de zedelijke verwildering, die de oorlog reeds na 8 maanden bleek te hebben veroorzaakt in de kringen van hen, die de erkende geestelijke leiders zijn van de Duitsche beschaving.

Bron: Het Volk, 10 december 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: