1914, week 48 Weinig belangstelling in Monte Carlo

Niet alleen in de nabije omgeving van het front waren de effecten van de oorlog merkbaar. In Monte Carlo, waar jaarlijks op 15 november het speelseizoen in de casino’s werd geopend, stonden de speelzalen er leeg en verlaten bij. Een deel van het personeel vocht aan het front, de rest werd weliswaar doorbetaald, maar bij gebrek aan publiek was er geen werk voor ze.

Volgens de vaste gewoonte is 15 November de datum, waarop het speelseizoen te Monte Carlo steeds wordt geopend. Op dien datum beginnen de heeren van het „Conseil d’Administrationn de la Société des Bains de Mer” hun plichten zeer ernstig op te vatten, evenals alle beambten van het Casino.

Doch dit jaar heeft Monte Carlo ook al te lijden van de algemeene misère. Op het oogenblik hebben alle gewone genoegens hun aantrekkelijkheid verloren en in vergetelheid geraakt is ‘s menschen strijd op leven en dood.

De correspondent van de „Times” schildert in een zijner brieven, hoe verlaten de stad er uitziet. De rust wordt niet verstoord door het af en aan rijden van auto’s en rijtuigen. Een groepje inwoners verdringt zich om een bulletin met de laatste oorlogsberichten.
De correspondent verhaalt, hoe hij toestemming had gekregen om de ledige speelzalen te bezoeken. In gezelschap van een der meest deftige leden van den Raad van Administratie, schrijft hij, begaf ik mij van het luxueuse bureau van den president door het atrium (op het oogenblik ingericht ten behoeve van het Roode Kruis) naar de verlaten plaats, waar in tijden van vrede het Gouden Kalf wordt aangebeden.

Bij de schemerachtige verlichting deden de statige zalen en prachtige kamers van Mammon Tempel vreemd en onreëel aan. Niettegenstaande ik dikwijls het tegendeel heb hooren beweren, ben ik tot de ontdekking gekomen, dat een croupier ook een mensch is en wel wegens zijn levendige belangstelling voor den strijd in de velden van Vlaanderen, die meer geld verslindt dan de fortuinen van „rouge et noir” of „trente et quarante”.

Van de 800 employé’s van het Casino dienen er 300 in het Fransche leger; de rest is door het bestuur in dienst gehouden op lager salaris. Een maand geleden zag het er niet naar uit, dat Monte Carlo dit jaar zou geopend worden. Thans is besloten de Sport Club direct open te stellen en het Casino in het begin van December.
De president, Blanc, die nogal optimistisch is aangelegd, en daarbij een vast vertrouwen heeft in de macht der gewoonte der menschen, verwacht, dat, in weerwil van den oorlog, een deel van de gewone bezoekers van het Casino uit Rusland, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Engeland zal overkomen.

Bron: De Telegraaf, 23 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: