1914, week 48 Nederlansche Anti-oorlog Raad

Hoewel Nederland neutraal was, stond het niet afzijdig tegenover de oorlog. Op 8 oktober 1914 was de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad (NAOR); opgericht met als doel een zo spoedig mogelijke beëindiging van de oorlog door een vrede die niet tot nieuwe oorlogen zou leiden. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 23 november een overzicht van de vijf doelen in het programma van de NAOR.

De Nederlandsche Anti-Oorlog Raad heeft het volgende programma vastgesteld:

De Nederlandsche Anti-Oorlog Raad streeft naar een zoo spoedig mogelijke beëindiging van den oorlog, door een vrede, die niet de kiem van nieuwe oorlogen in zich draagt. De Raad is van oordeel, dat daartoe bij het sluiten van den vrede het volgende gewenscht is:

  1. Samenwerking der staten in plaats van tegenover elkander staande bondgenootschappen;
  2. Beperking der bewapening krachtens internationale regeling;
  3. Zeggenschap der volksvertegnwoordigingen over het vredesverdrag;
  4. Vermijding van het gevaar, gelegen in overgang van grondgebied of annexatie tegen den wil der bevolking
  5. Nieuwe stappen tot bevordering van verplichte arbitrage en verplicht onderzoek van internationale geschillen.

De Raad stelt zich voor, in samenwerking met gelijkgezinden uit alle partijen en richtingen in alle landen, de vorming van een krachtige internationale openbare meening ten gunste dezer denkbeelden te bevorderen.

Sinds de oprichting op 8 October zijn alsnog, op uitnoodiging van het bestuur, als leden tot den Raad toegetreden: mr. M. P. M. van Dam (bestuurslid van de Ned R. K. Vereeniging tot Bevordering van den Wereldvrede), H. J. van Ginkel (vertegenwoordiger in Nederland van de Baha’-beweging), H. van Kol (vertegenwoordiger van Nederland in het Internationaal Socialistisch Bureau), ds. N. J. C. Schermerhorn (redacteur van De Wapens Neder, het orgaan der Internationale Anti-Militaristische Vereeniging in Nederland), J. Th. R. Schreuder (voorzitter der Vereeniging van Christelijke onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen), prof. dr. I. P. d, Vooys en F. M. Wibaut.

De omvang, dien de werkzaamheden van den raad hebben genomen, heeft den voorzitter van den raad, den heer P. M. Knobel, met het oog op zijn gezondheidstoestand, genoopt zijn ontslog te nemen als voorzitter en bestuurslid. Als zijn opvolger heeft de raad gekozen mr. H. C. Dresselhuys, die deze benoeming heeft aanvaard.

De raad bestaat thans uit 71 leden, terwijl ruim 3500 personen zich als medestanders hebben opgegeven en meer dan 150 vereenigingen van allerlei richting en aard zich hebben aangesloten. In overleg met den raad worden ook in Denemarken, Zweden en Zwitserland centrale organisaties van de vredesbeweging in het leven geroepen.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: