1914, week 47 De oorlog en zijn beschaving

In de krant Het Volk verscheen op 16 november 1914 een ooggetuigenverslag van de strijd aan de IJzer in België. De correspondent beschrijft de gruwelijke taferelen van de lichamen van gesneuvelde soldaten die zijn blijven liggen in de frontlinie. Gelegenheid om overleden kameraden te begraven was er vaak niet. Dit kwam uiteraard de hygiëne en de gezondheid van de nog strijdende soldaten niet ten goede. 

De Belgische oorlogskorrespondent van „De Tijd”, die het gevecht aan de Yser bijwoont, schrijft:

Van pijnigende afzichtelijkheid is het verbranden der lijken door de Duitschers. Hunnen verliezen zijn schrikkelijk geweest in de afgeloopen weken. Zooveel mogelijk hebben ze de lijken van het front weggevoerd, om ze elders te verbranden. Tijd voor begraven is er niet. Maar op verschillende punten werden de lijkenstapels ook in het gezicht van onze strijders een prooi der vlammen. Ge moet de ooggetuigen van deze schrikkelijkheid hooren verhalen. Een huiver vaart u dan aan!

De dooden worden bijeengesleept, zoo mogelijk met het gelaat naar den grond gekeerd, en met stroo bedekt. Een pestwalm stijgt dan op, die dank zij den zeewind uit ‘t Westen, meestal gelukkig niet onze troepen teistert. Maar het ijselijke is de stuiptrekkingen te zien van die in de hitte zich bewegende lijken. Om gek te worden! Het is of de dooden weer levend worden; beenen en armen bewegen, van sommigen richt zich het bovenlijf door de hitte deels op en de vrees jaagt den toeschouwer aan, dat hier geen dooden, maar gewonden worden verkoold.

Aldus wordt gepoogd om - bij de onmogelijkheid de lijken te begraven - te voorkomen, dat de dooden onbegraven op de velden wegrotten ten verderve van de levenden.In het geïnundeerde gebied aan de Yser spoelen hier en daar lijken aan. Het zijn reeds begraven dooden, die uit de kuilen zijn weggespoeld door het instroomende water. De opgeblazen, waterzuchtige lijken leveren mede een afgrijselijken blik op.

Bron: Het Volk, 16 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: