1914, week 46 Nederlandse boeken voor Belgische geïnterneerden

De meeste boeken in de Belgische universiteiten waren geschreven in het Frans. Er was voor de Belgische studenten maar weinig wetenschappelijke literatuur in het Nederlands beschikbaar; ook voor hen die in Nederland als soldaat waren geïnterneerd. In De Telegraaf van 9 november 1914 werd een oproep gedaan aan Nederlandse burgers en uitgevers om Nederlandstalige wetenschappelijke literatuur ter beschikking te stellen aan de Belgische studenten.

Door als militairen geïnterneerde Vlaamsche Studenten is tot de Utrechtsche Studentenafdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond, het verzoek gericht, om zich ook hunne belangen op geestelijk gebied te willen aantrekken. Om hieraan te voldoen, tracht het bestuur der genoemde afdeeling te komen tot de vorming van een keur-bibliotheek van moderne Nederlandsche, wetenschappelijke werken, welke ter beschikking der studenten zal worden gesteld.

Waar deze werken op de Belgische Universiteiten nog weinig verspreid zijn, heeft de kennismaking hiermede, behalve voor deze studenten, ook voor Nederland haar belang. Het genoemde bestuur verzoekt aan allen, die tot dit doel willen medewerken, om hetzij goede moderne Nederlandsche wetenschappelijke boeken – ook op het gebied der technische wetenschappen – hetzij geldelijke bijdragen, portvrij te willen zenden aan het secretariaat der afdeeling, Catharijnesingel 5, te Utrecht. In het bijzonder wordt ook tot de Nederlandsche Uitgevers het verzoek gericht, om één of meer exemplaren der door hen uitgegeven werken te willen afstaan.

Overwogen wordt, om de boeken, nadat zij aan deze bestemming zullen hebben, aan te bieden aan de bibliotheek van Leuven.

Men herinnert er aan, dat aan het boven opgegeven adres uitgeweken Belgische studenten op schriftelijke aanvraag inlichtingen kunnen krijgen in het belang hunner studie en omtrent huisvesting. Voor een beperkt aantal studenten bestaat in Utrecht gelegenheid tot tijdelijke kostelooze huisvesting.

Bron: De Telegraaf, 9 november 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: