1914, week 44 Een Belgenmonument in Bergen op Zoom?

Antwerpen was nog geen drie geleden weken gevallen (10 oktober 1914) en de eerste vluchtelingen waren alweer op de weg terug naar België. Toch werd er in België al gesproken over een blijvend monument dat in Nederland zou moeten worden opgericht, als dank voor de Nederlandse gastvrijheid bij de opvang van de Belgische vluchtelingen. Het monument in Bergen op Zoom, zoals werd gesuggereerd, is er nooit gekomen, maar in 1916 werd wel een begin gemaakt met de bouw van „het Belgenmonument” in Amersfoort.

Onze Antwerpsche correspondent schrijft ons:

In het hier zooeven verschenen nieuwe Fransche blad “L’Echo Belge” lezen we, dat mevrouw Jan de Vos, de echtgenoote van Antwerpen’s burgemeester, en de heer Louis Coetermans, de bekende diamanthandelaar en consul van Perzië in de Scheldestad, het voornemen zouden opgevat hebben, om aan Nederland een monument te schenken, dat de dankbaarheid der Belgische vluchtelingen vereeuwigen zou.

Dit monument zou opgericht worden te Bergen-op-Zoom, dat het grootste aantal vluchtelingen herbergde en de inschrijving er voor zou van heden af al geopend zijn.
Het is natuurlijk te prijzen, dat men het ijzer smeedt, terwijl het heet is, en van nu af reeds de inschrijving openstelt; maar men zal goed doen, niet te haastig te zijn, om haar te sluiten. Het spreekt vanzelf, dat niet één van de honderdduizenden, die de onvergetelijke gastvrijheid van Nederland genoten hebben en nóg genieten, zich hierbij onbetuigd zal willen laten, maar zeer velen, om niet te zeggen de meesten, zijn thans nog niet in staat, om zooveel te geven als ze wel zouden wenschen; àls ze zelfs iéts missen kunnen in dezen bitteren nood.

Daarom is het wenschelijk, dat betere tijden worden afgewacht, om tot een definitieve verwezenlijking van dit plan over te gaan. Dan zal ook het monument in verhouding te staan komen met de onverwoestbare erkentelijkheid van het Belgische volk, en misschien wel, zoo in zijn gedaante als in zijn beteekenis, te groot blijken voor een grensplaats als het lieve en hartelijke Bergen-op-Zoom.

Bron: Telegraaf 26 oktober 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: