1914, week 43 De Duitschers in België

De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 19 oktober 1914 beschrijft de “Race naar de Zee”. De Duitsers wilden zo snel mogelijk de Belgische kust bereiken. Het primaire doel was niet om als eerste bij de zee te zijn, maar om te proberen de vijand zo strategisch mogelijk vanuit de flank te bestrijden.

Een onzer oorlogscorrespondenten in België meldt ons:

Het Duitsche leger dat Antwerpen belegerde, beweegt zich langs verschillende wegen in de richting van Duinkerken, dat door Fransche troepen is bezet en versterkt. In en ten Zuiden van Duinkerken bevindt zich het Belgische leger, waarvan de overblijfselen daar Donderdag aankwamen. Hun aftocht geleek op een vlucht zonder eenige organisatie of verband. Nog vóór de bezetting van Antwerpen door de Duitschers is het aan een belangrijk gedeelte van het Belgische leger mogen gelukken naar Oostende te ontkomen, waar het werd ingescheept met bestemming Boulogne om daar opnieuw te worden georganiseerd en aan de verdere krijgsverrichtingen aan den Franschen linkervleugel te kunnen deelnemen.

Dixmuiden, waar zich ter dekking van den aftocht der Belgen Fransche marine troepen bevonden, is vermoedelijk gister door dezen ontruimd. De Duitsche rechtervleugel strekt zich thans uit tot aan de Westelijke grens van België, waar zich geen geallieerde troepen meer bevinden. Ten Zuiden van Duinkerken en te Boulogne bevinden zich sterke Fransche troepenafdeelingen. Er zijn hier belangrijke gevechten te voorzien, die van de Duitsche zijde ten doel hebben den vleugel der geallieerden om te trekken. Volgens mededeeling van zeer bevoegde zijde hebben Engelsche troepen den benzinevoorraad te Antwerpen, waaraan de Duitschers groote behoefte hadden, onbruikbaar gemaakt.

Het hardnekkig gerucht gaat, dat de geallieerden ten Zuiden van Bergen belangrijke voordeelen hebben behaald en de Duitsche linie zouden hebben verbroken. Het is niet mogelijk dit gerucht nader te controleeren. De bron schijnt mij echter geloofwaardig.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 oktober 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: